Regulaminy
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

 1. Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach:

od poniedziałku do czwartku – 7.30 – 16.30

w piątek – 7.30 – 15.30

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.
 2. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały. Zauważone uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.
 4. Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę nauczyciela na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych.
 5. Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel - bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek, a także przedłużyć termin ich zwrotu.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, czytelnik jest zobowiązany zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela-bibliotekarza.
 7. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 8. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone książki i inne materiały na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 9. Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 10. Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także o ład i porządek na swoim stanowisku pracy.
 11. Odrębne wytyczne dotyczą podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które przekazywane są uczniom zgodnie z obowiązującym w szkole regulaminem. Rodzice zapoznają się z regulaminem wypożyczeń u wychowawcy, co potwierdzają podpisem na oświadczeniu.
 12. W bibliotece szkolnej znajduje się centrum multimedialne, zasady korzystania z niego określa odrębny regulamin.

 

 1. Z centrum multimedialnego w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły.
 2. Centrum multimedialne w bibliotece służy głównie do celów edukacyjnych: pogłębiania wiedzy na temat własnych zainteresowań,  korzystania z Internetu jako źródła informacji.
 3. Materiałów multimedialnych dostępnych w bibliotece nie wypożycza się do domu, korzystamy z nich jedynie na miejscu.
 4. Maksymalny czas korzystania z komputera przez ucznia nie może przekraczać 30 min.
 5. Przed rozpoczęciem pracy należy uzyskać zgodę bibliotekarza i wpisać się do rejestru korzystania z komputera.
 6. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
 7. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć komputer, uporządkować stanowisko pracy i zgłosić fakt opuszczenia miejsca.
 8. Obowiązuje zakaz zapisywania plików i folderów w pamięci komputera.
 9. W trakcie przerw korzystanie z komputerów jest zabronione.
 10. Zabrania się korzystania z gier i portali społecznościowych, prowadzenia prywatnej korespondencji, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców.
 11. Uczniowi nie wolno zmieniać ustawień panelu sterowania, drukarek, plików; instalowania własnych programów i dokonywania zmian w już  
 12. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi, nie wolno podejmować prób naprawy na własną rękę.
 14. Drukowanie jest możliwe za zgodą i po skonsultowaniu ilości wydruku z bibliotekarzem.
 15. Za umyślne uszkodzenie sprzętu odpowiedzialność materialną ponosi użytkownik, a w przypadku ucznia - jego rodzice.

W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu może być zastosowana kara czasowego ograniczenia dostępności do komputera

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho