Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

 

NIWELOWANIE AGRESJI I KONFLIKTÓW UCZNIOWSKICH

Nazwa działania

Krótki opis 

Odbiorcy

Czas realizacji

Poprawa infrastruktury szkoły

Działanie podjęte w celu poprawy klimatu szkoły, atmosfery panującej podczas przerw, uatrakcyjnienia miejsca, w którym uczeń spędza kilka godzin dziennie. Działanie objęło odmalowanie korytarzy szkolnych, wymianę elementów dekoracyjnych (grafiki, prace uczniów, gazetki), zakup nowych ławek, wyposażenie korytarzy w rośliny zielone, wyposażenie świetlic szkolnych w wygodne siedziska, poduchy, miejsca do relaksacji i odpoczynku.

uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji szkoły, rodzice

czerwiec 2021- wrzesień 2022

„Kodeks kumpla”

Uczniowie w swoich klasach z pomocą wychowawcy opracowują Kodeks kumpla.

Jest to dokument regulujący zasady współżycia społecznego w klasie. Celem działania jest zaangażowanie uczniów do wyznaczenia zasad, których zobowiążą się przestrzegać. Nauczyciel dba o to, by opracowane zasady były zgodne z ogólnie panującymi normami i aby poruszały ważne kwestie związane z szacunkiem do drugiego człowieka, tolerancją inności, brakiem tolerancji agresji.

uczniowie klas I- VIII

wrzesień- październik 2021

„Kultura na co dzień”

Cykl zajęć prowadzonych w każdej klasie. Zwrócenie uwagi na obowiązujące w szkole regulaminy, ale też rozbudzenie w uczniach wewnętrznej motywacji do dbania o swój wizerunek poprzez kulturalne zachowanie.

uczniowie klas I- VIII

wrzesień 2021

„Razem raźniej”- w nowej odsłonie

Autorski projekt polegający na wzajemnej pomocy uczniowskiej. Zapoczątkowany w ubiegłym roku szkolnym, w trakcie pandemii. Pierwotnie ograniczał się do wzajemnej  pomocy uczniowskiej w nauce np. poprzez przekazywanie lekcji uczniom nieobecnym na zajęciach, tłumaczenie trudniejszych treści i wspieranie w nadrabianiu zaległości szkolnych tych uczniów, którzy takiej pomocy potrzebują (Razem Raźniej). W obecnej edycji (Razem Raźniej w nowej odsłonie) dodatkowo aktywizowano uczniów do budowaniu miłej atmosfery w klasie i szkole oraz pomocy koleżeńskiej w relacjach społecznych Ewaluacja z podejmowanych działań prowadzona była metodą gadającej ściany.

W związku z pojawieniem się  kilkudziesięciu uczniów z Ukrainy podjęto różnorodne działania zmierzające do budowania właściwych relacji, opartych na tolerancji i poszanowaniu odmiennej kultury (np. zatrudnienie asystentów  ukraińskich poprzez Fundację „Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej”, lekcje wychowawcze i pogadanki pedagoga szkolnego, apele SU, szkolenia nauczycieli),  co wpłynęło na prawidłowe funkcjonowanie uczniów  w nowej wielokulturowej rzeczywistości oraz brak konfliktów na tle narodowościowym.

uczniowie klas

I- VIII

wrzesień 2021- czerwiec 2022

„Budujemy wspomnienia”

Autorski program opracowany przez pedagoga specjalnego. Przygotowany w dwóch wersjach: dla klas młodszych (I-III) oraz dla klas starszych (VI- VIII). Wychowawcy klas IV- V sami decydowali, którą wersję zrealizują.

Program opiera się o założenie, że agresja i konflikty spowodowane są deficytem pewnych kluczowych kompetencji. Celem programu jest trenowanie tych kompetencji, czyli usprawnianie komunikacji, rozwój empatii, doskonalenie postaw asertywnych, naukę rozpoznawania emocji swoich i osób nas otaczających. Kluczowym elementem programu jest zdobywanie tych umiejętności przy jednoczesnej integracji zespołu klasowego. Klasa jako podstawowa jednostka systemu szkolnego, powinna pełnić funkcję ochronną dla jednostki. Jednak aby mogło tak być, musi być zgrana i nastwiona na współpracę. Ważnym przekazem płynącym z prowadzonych w ramach programu  zajęć jest przekonanie, że atmosfera w klasie i szkole decyduje o tym, jakie uczniowie będą mieli w przyszłości wspomnienia związane z tym okresem. Jednym z celów programu jest więc rozbudzenie wśród uczniów potrzeby budowania pozytywnych wspomnień.

uczniowie

klas I- VIII

wrzesień 2021- marzec 2022

„Klimat w szkole- tworzymy go razem”

Szkoła nawiązała długofalową współpracę z Instytutem Edukacji Pozytywnej. W ramach tej współpracy odbyło się:

- szkolenie „Wprowadzenie do porozumienia bez przemocy” dla nauczycieli,

- szkolenie „Wprowadzenie do porozumienia bez przemocy” dla rodziców,

- dostęp do platformy szkoleniowej i możliwość ukończenia certyfikowanego szkolenia NVC (dla rodziców i nauczycieli)- możliwość wyboru zakresu szkolenia (zróżnicowanie ze względu na wiek ucznia i poziom szkolenia: podstawowy lub rozszerzony), opcja ukończenia więcej niż jednego szkolenia,

- udział w wydarzeniach specjalnych np. webinar pt. „Wczesne symptomy spektrum autyzmu u dzieci- co powinni wiedzieć rodzice i opiekunowie?”,

- doraźne konsultacje i wsparcie specjalistów.

uczniowie, rodzice, nauczyciele

 grudzień 2021 r.- czerwiec 2022 r.- realizacja szkoleń

dostęp do platformy szkoleniowej- możliwość realizacji innych szkoleń i konsultacji ze specjalistami do grudnia 2023 r.

Mediacje szkolne.

Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia rozwiązywania konfliktów szkolnych metodą mediacji.

- Przeszkolenie nauczyciela- 22 godzinne szkolenie bazowe- 02.10.21 r.- 29.01.22 r.

- Przystąpienie szkoły do sieci mediatorów szkolnych- sierpień 2022 r.

- Wprowadzenie niezbędnych zapisów w statucie szkoły- wrzesień 2022 r.

- Organizacja Dni Mediacji- 18-22.10.2021 r. i 17-21.10.2022 r.

- Udział szkolnego mediatora i dyrektora szkoły w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez LKO i LSCDN dla członków sieci szkół prowadzących mediacje. (04.10.22 r., 22.10.22 r.)

- Prowadzenie pierwszych mediacji na terenie szkoły. (od lutego 2022 r.)

uczniowie, rodzice, nauczyciele

od października 2021 r.,
w trakcie realizacji

Współpraca ze Stowarzyszeniem „Rysa”

To instytucja utworzona z inicjatywy kuratorów zawodowych. Kadrę stowarzyszenia tworzą pedagodzy, psycholodzy, prawnicy, socjolodzy i politolodzy. Stowarzyszenie oferuje pomoc prawną, psychologiczną, profilaktyczną. Specjaliści pracują z dziećmi, młodzieżą, całymi rodzinami, obejmując swoją pomocą przede wszystkim rodziny dotknięte przemocą, problemem alkoholowym, ale nie tylko. W ramach profilaktyki wybrane grupy uczniów korzystały z zajęć prowadzonych w szkole. W pierwszej edycji zajęcia odbywały się w klasie lekcyjnej, w formie zajęć warsztatowych, z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, pracy projektowej, pracy w kręgu. Celem zajęć było doskonalenie kompetencji emocjonalno- społecznych. W drugiej edycji zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej. Celem zajęć jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu uczniów poprzez rozwój pasji sportowych.

według  potrzeb- uczniowie, rodzice, wychowawcy

cykl zajęć dla uczniów klasy VIII a i VII a- październik- grudzień 2021 r.

cykl zajęć dla uczniów klasy VIII a- I semestr roku szkolnego 2021/2022

indywidualne konsultacje rodziców i uczniów według potrzeb w ciągu całego roku szkolnego

Współpraca ze Stowarzyszeniem „Praesterno”

Opiera swoją działalność o pomoc defaworyzowanym osobom i grupom społecznym. Zadaniem fundacji jest przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy, dyskryminacji, wspieranie edukacji i równości szans edukacyjnych. Dzięki Stowarzyszeniu Praesterno nasi uczniowie mieli dostęp do bezpłatnej pomocy psychologicznej. Uczniowie byli kierowani do stowarzyszenia po wstępnym rozpoznaniu trudności emocjonalno- społecznych, adaptacyjnych, stanów depresyjnych przez wychowawcę i pedagoga szkolnego. Ze stowarzyszeniem byli kontaktowani także uczniowie z inicjatywy rodzica lub własnej. Część uczniów po pierwszym spotkaniu z psychologiem kontynuowała terapię w stowarzyszeniu. Dla niektórych uczniów było to przełamaniem bariery strachu przed pierwszą wizytą i decydowali się na kontynuację spotkań z psychologiem w innej placówce.

według potrzeb- uczniowie, rodzice, wychowawcy klas

od września 2021 r., w trakcie realizacji

Troska o zdrowie psychiczne uczniów.

Prelekcja dr Małgorzaty Sitarczyk skierowana do rodziców i nauczycieli. Tematem spotkania było zdrowie psychiczne ucznia. Pani prelegent omówiła udział rodzica w kształtowaniu zdrowia psychicznego dziecka. Wskazała też, jak dobrostan psychiczny lub niezaspokojone potrzeby będą wpływały na funkcjonowanie ucznia w szkole.

rodzice i nauczyciele

12 kwietnia 2022

„Współpraca z rodzicami oraz wywiadówka w szkole- jak pracować i budować relacje z roszczeniowym rodzicem.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna. Celem szkolenia był rozwój umiejętności prowadzenia indywidualnych rozmów wychowawczych z rodzicem i wywiadówek klasowych oraz kształtowania współpracy z rodzicami. Dobra współpraca z rodzicem zwiększa skuteczność realizacji zamierzonych celów także takich jak niwelowanie agresji uczniów i konfliktów uczniowskich.

nauczyciele

14 września 2022

„Urwis w klasie czyli jak radzić sobie z uczniem dysfunkcyjnym, trudnym, przemocowym”

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna. Celem szkolenia było odświeżenie wiedzy nauczycieli z zakresu specyfiki i przyczyn zachowań dysfunkcyjnych ucznia, poznanie strategii działań podejmowanych przez nauczyciela w klasie w stosunku do takiego ucznia oraz zasad współpracy z jego rodzicami. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w klasie, poprawę relacji uczniowskich i panującej w klasie atmosfery.

nauczyciele

II semestr

„Szkoła w ruchu- ruch w szkole”

Projekt realizowany przez Centrum Kultury w Lublinie. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli z zajęciach terapii tańcem i zajęciach terapii ruchem. Pani Anna Żak prowadziła zajęcia z taneczne Centrum Kultury, które skupiały się na uwalnianiu emocji, przekraczaniu własnych barier i ograniczeń na poziomie przekonań i emocji. Pani Ewelina Drzał- psychoterapeutka ruchem poprzez realizację zestawu ćwiczeń w szkole w sali lekcyjnej diagnozowała strukturę socjometryczną klasy. Zajęcia pozwoliły wyłonić mocne i słabe strony zespołu klasowego, wskazały klasowych przywódców, dały odpowiedź na pytanie, kto w klasie czuje się dobrze, a kto nie. Zajęciami zachwyceni byli uczniowie ale też wychowawcy.

klasy I- VIII

klasa II a

I semestr roku szkolnego 2021/2022

Kontynuacja od września 2022 r.

„Nowe horyzonty filmowe”

Kontynuacja współpracy z CK w Lublinie służąca rozwojowi umiejętności refleksyjnego odbioru sztuki filmowej, ukierunkowanej na budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych poprzez odpowiedni dobór repertuaru i omówienie  problematyki filmu podczas zajęć warsztatowych.

uczniowie klas  I-III

początek  - październik 2022 r.

„Jestem dobrym kumplem”

Konkurs plastyczny zorganizowany we współpracy ze Strażą Miejską w Lublinie.

Zadanie polegało na przygotowaniu plakatu przedstawiającego cechy dobrego kumpla. Konkurs zrealizowano w dwóch kategoriach: młodsi uczniowie z klas I- III oraz starsi z klas IV- VIII. W konkursie wzięło udział blisko 80 uczniów.

uczniowie klas I- III  i IV- VIII

listopad 2021- styczeń 2022

„Bądź bezpieczny w Internecie”

Kolejna edycja konkursu organizowanego we współpracy ze Strażą Miejską. Celem konkursu jest propagowanie postaw bezpieczeństwa w Internecie, także w zakresie ochrony przez cyberprzemocą.

uczniowie klas IV- VIII

październik- listopad 2022

„Uczymy się tolerancji- urodziny Maćka”

Udział uczniów w warsztatach  pt. „Urodziny Maćka”. Zajęcia prowadzone były przez Panią Sylwię Kuc zastępcę naczelnika oddziału szkolno- profilaktycznego Straży Miejskiej w Lublinie. Podczas spotkania uczniowie przypomnieli sobie pojęcia tj. tolerancja, dyskryminacja, mowa nienawiści. Uczniowie wspólnie z panią prelegent omówili przyczyny i skutki braku tolerancji.

uczniowie klas V

3 listopada

2021 r.

„Bądź kumplem, nie dokuczaj”

Udział uczniów w warsztatach pt. „Bądź kumplem, nie dokuczaj”. Zajęcia skierowane do najmłodszych uczniów przeprowadziła Pani Sylwia Kuc zastępca naczelnika oddziału szkolno- profilaktycznego Straży Miejskiej w Lublinie. Pani prelegent omówiła przykłady dokuczania. Uczniowie zastanawiali się „Dlaczego ktoś nam dokucza?” a następnie wykonali pracę plastyczną ilustrującą dobrego kumpla. Spotkanie zakończyło się przedstawieniem uczniom „Kodeksu kumpla”.

uczniowie klas I

3 listopada

2021 r.

„Cyberprzemoc”

Udział uczniów w warsztatach pt. „Cyberprzemoc”. Spotkanie prowadziła Pani Marta Mścisz z oddziału szkolno- profilaktycznego Straży Miejskiej w Lublinie.  Najstarsi uczniowie naszej szkoły mieli okazję przypomnieć sobie czym jest cyberprzemoc, jakie są skutki prawne dla sprawców oraz straty emocjonalne dla ofiar przemocy w sieci.

uczniowie

klas VIII

24 stycznia 2022 r.,

3 lutego  2022 r.

„Przemocy-NIE”

Udział uczniów w warsztatach pt. „Przemocy- NIE”. Spotkanie w formie online poprowadziła Pani Sylwia Kuc zastępca oddziału szkolno- profilaktycznego Straży Miejskiej w Lublinie. Celem programu była edukacja zmierzająca do eliminowania zachowań agresywnych, wzrostu poczucia bezpieczeństwa ucznia, znajomości praw człowieka oraz świadomości procedur postępowania w przypadku łamania zasad.

uczniowie klas VII

3 lutego 2022 r.

„Zaświeć się na niebiesko”

Akcja mająca na celu rozwój tolerancji i podniesienie poziomu wiedzy na temat autyzmu poprzez udostępnienie społeczności szkolnej materiałów edukacyjnych w postaci filmów, literatury, przydatnych linków.

Ponadto w ramach akcji cała społeczność szkolna ubiera się na niebiesko. W bieżącym  roku 2 kwietnia wypadał w sobotę, zaświeciliśmy się więc na niebiesko 1 kwietnia.

uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji szkoły

cykliczne działanie – kwiecień każdego roku r.

„Dobre słowo dla każdego”

Akcja trwająca przez listopad- miesiąc życzliwości i tolerancji.

Akcja zorganizowana z myślą o Międzynarodowym Dniu Tolerancji- 16 listopada oraz

Międzynarodowym Dniu Życzliwości i Pozdrowień- 21 listopada.

W czasie trwania akcji na tablicy pedagogów uczniowie przygotowali gazetkę dotyczącą tolerancji.

W przestrzeni całej szkoły regularnie wywieszane były plansze z wyrywanymi karteczkami. Na karteczkach znajdowały się miłe słowa. Uczniowie, nauczyciele,  rodzice mogli wyrywać kartki i przekazywać je wybranej osobie. Akcja cieszyła się dużą popularnością.

uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji szkoły

listopad 2021
i 2022 r.

„Atrakcyjny on i ona”

Program realizowany przez pielęgniarkę szkolną. Dedykowany najstarszym uczniom. Realizowany w wersji skierowanej do dziewcząt i w wersji skierowanej do chłopców. Zajęcia w formie warsztatowej podejmowały tematykę higieny ale też relacji międzyludzkich, akceptacji, postrzegania atrakcyjności swojej i innych, tolerancji.

uczniowie klasy VII i VIII

I semestr

Higiena układu nerwowego- stres.

Zajęcia profilaktyczne realizowane podczas lekcji biologii.

uczniowie z klas

VII

marzec 2022

Higiena układu nerwowego- uzależnienia.

uczniowie z klas VII

marzec 2022

Bal ósmoklasisty

Wydarzenie, do którego szkoła powróciła po kilku talach przerwy. Organizowane we współpracy z rodzicami przyczyniło się do zacieśnienia więzi wśród całej społeczności szkolnej. Samo wydarzenie jak i przygotowania były  niezwykle integrujące i budujące pozytywne wspomnienia na lata.

uczniowie klas VIII, rodzice, wychowawcy, nauczyciele

czerwiec 2021/2022

Wycieczka szkolna z okazji Dnia Dziecka

Pierwsza od kilku lat wycieczka szkolna była okazją do integracji, wzajemnego poznawania się międzyklasowego uczniów.

uczniowie klas VII- VIII

1-3 czerwca 2022

Współpraca z Akademią Przyszłości Stowarzyszenia Wiosna

Program polegający na wspieraniu ucznia przez wolontariusza podczas cotygodniowych spotkań. Zajęcia mają na celu pomoc uczniom w osiąganiu sukcesów, przezwyciężaniu trudności i rozbudzanie motywacji. Uczniów na zajęcia kieruje pedagog w porozumieniu z wychowawcą i rodzicem. Uczeń pracuje z wolontariuszem w formie zajęć indywidualnych. Zadaniem wolontariusza jest pomoc w lekcjach ale też podejmowanie działań zmierzających do podniesienia samooceny ucznia, rozwoju jego  pasji, zainteresowań, wzmacnianiu mocnych stron.

zakwalifikowani uczniowie z klas I- IV

październik 2021- czerwiec 2022

(kontynuacja z nową grupą uczniów)

Lubelski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

Udział społeczności szkolnej  w wydarzeniu organizowanym przez władze miasta. Tegoroczna edycja skupiona była na solidarności z Ukrainą. Udział w wydarzeniu przedstawicieli wszystkich pokoleń daje poczucie wspólnoty, uczy szacunku i tolerancji.

uczniowie klas I- VIII

29 kwietnia 2022

Solidarni z Ukrainą

Przystąpienie szkoły do akcji zbiórki rzeczy dla mieszkańców Ukrainy oraz tych, którzy przybyli do Polski uciekając ze swojego kraju przed wojną. Działanie to sprzyjało kształtowaniu postaw prospołecznych uczniów, budowaniu poczucia jedności i solidarności.

uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji szkoły

od marca

2022 r.

„Jak się bronić przed hejtem w Internecie?- Kopciuszek idzie do sądu”

Inscenizacja rozprawy sądowej. Zajęcia realizowane w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki.

uczniowie z klas VII b, VIII a,

VIII b

20 września 2021

Działalność Szkolnego Koła Caritas

Główne akcje charytatywne w roku szkolnym 2021/2022 to:

- wspieranie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia poprzez zbiórkę do puszek w Dniu Papieskim,

- udział w akcji Lubelskiego Caritasu pt. „4 razy Wy”, czego skutkiem była zbiórka 46 kilogramów żywności, ponad 50 kilogramów korków i blisko 100 kartek bożonarodzeniowych.

uczniowie klas IV- VIII

wrzesień 2021- czerwiec 2022

od września 2022 r. – kontynuacja działań

Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury nr 1 i nr 2

W ramach współpracy klasy biorą udział w zajęciach realizowanych w MDK. Zajęcia te przyczyniają się do rozwoju pasji, kreatywności i wskazują sposoby na konstruktywne spędzanie czasu wolnego.

Zajęcia przybierają różnorodne formy. Są to tematyczne warsztaty plastyczne np. bombki choinkowe, ozdoby wielkanocne, rękodzieła nawiązujące do kultury regionu; pokazy filmowe, teatralne; spotkania literackie; zajęcia integrujące grupę.

Klasy biorą udział w zajęciach regularnie, każda ma wyznaczony harmonogram.

uczniowie klas I- III

 maj 2021- listopad 2022,

od września 2022 Program „Cała Niecała” (MDK nr 2)

Szkolny Dzień Zdrowia

Wydarzenie o charakterze integracyjno- edukacyjnym. Podczas imprezy klasy realizowały zadania promujące zdrowe nawyki i postawy. Uczniowie zmierzyli się z: krzyżówką o zdrowiu, podsumowującą tydzień profilaktyki chorób zakaźnych, zadaniem- Czym jest asertywność?, interaktywnym konkursem Polonistycznie o zdrowiu. Uczniowie klas I- III obejrzeli także film o emocjach oraz wykonali zadanie podsumowujące jego treść. Uczniowie wzięli udział w międzyklasowych rozgrywkach sportowych, pokonując slalom przygotowany przez nauczycieli wychowania fizycznego. Jednym z wydarzeń Dnia Zdrowia był Klasowy Festiwal Smaku, podczas którego przygotowywano zdrowe przekąski. W wydarzeniu oraz jego organizacji brali udział rodzice. Jednym z punktów harmonogramu było wyświetlenie przez wychowawców prezentacji podsumowującej działania promujące zdrowie prowadzone w naszej szkole w czasie ostatniego roku.

uczniowie, rodzice, nauczyciele

30.09.2022 r.

 

INNE DZIAŁANIA Z OBSZARU-

ZDROWIE PSYCHICZNE, SPOŁECZNE I DUCHOWE

Nazwa działania

Krótki opis 

Odbiorcy

Czas realizacji

Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia

Spotkanie online służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia. Wydarzenie organizowane przez LKO w ramach „Zawodowego strzału w 10”.

rodzice uczniów klas VII i VIII

09 lutego 2022

Tydzień kariery zawodowej

Wydarzenie organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty mające na celu pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia uczniom klas VII i VIII.

W ramach akcji był uruchomiony telefoniczny dyżur doradcy zawodowego.

uczniowie klas VII- VIII oraz  ich rodzice

07-11 marca 2022

Udział w akcji „Szkoła pamięta”

Akcja ma na celu upamiętnianie ważnych rocznic i wydarzeń historycznych. Zwraca uwagę na historię małych ojczyzn oraz pamięci o lokalnych bohaterach.

Uczniowie w ramach akcji przygotowywali m. in. prace plastyczne.

uczniowie, nauczyciele

rok szkolny 2021/2022

rok szkolny

2022/2023

„Ocalić od zapomnienia. Mój bohater Państwa Podziemnego 1939-1956”

X edycja konkursu wojewódzkiego organizowanego przez naszą szkołę.

Cele konkursu to m. in. kształtowanie postaw i rozbudzenie uczuć patriotycznych oraz zainteresowań historią swojej okolicy i jej bohaterów, rozwijanie wyobraźni i kształtowanie kreatywności w wyrażaniu osobistego stosunku do historii.

uczniowie klas IV- VIII

kwiecień 2022 r.

 

AKTYWIZACJA SPORTOWA

 

Nazwa działania

 

Krótki opis

 

 Odbiorcy

Czas realizacji

Klasy profilowane - piłka siatkowa

Działanie skierowane jest uczniów klas III- VIII. Główny cel programu to popularyzacja gry drużynowej, jaką jest mini siatkówka, ukazanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego z dala od nałogów oraz wychowanie przez sport.

uczniowie z klas IV- VIII

cały okres starań o certyfikat- maj 2021- listopad 2022 (kontynuacja)

Gimnastyka sportowa „Ruch radością dzieci”

Program, którego współautorkami są nauczycielki WF-u naszej szkoły.

Forma aktywizacji uczniów klas I- IV, zapewnia wszechstronny, harmonijny rozwój organizmu, poprawia kondycję ruchową i ruchomość w dużych stawach, jest doskonałą bazą do uprawiania wszelkiego rodzaju sportu w starszym wieku.

uczniowie z klas I- IV

cały okres starań o certyfikat- maj 2021- listopad 2022 (kontynuacja)

Promowanie gry w rugby.

Spotkanie z Patrykiem Jasińskim- trenerem gry w rugby. Przeprowadzenie lekcji pokazowych.

uczniowie klas IV- V oraz VII- VIII

23-26 listopada 2021 r.

Andrzejkowy Turniej Mini Piłki Siatkowej.

Uczennice klas IV o profilu- piłka siatkowa przystąpiły po raz pierwszy do zawodów, w których brało udział 13 zespołów z lubelskich szkół. Uczennice zdobyły trzecie miejsce.

uczennice

klas  IV

27 listopada 2021 r.

Do rywalizacji przystąpiły uczennice klas V i VI. Łącznie w zawodach wzięło udział 15 zespołów z lubelskich szkół. Dziewczęta z klas V zajęły piąte miejsce a z klas VI szóste miejsce.

uczennice klas V- VI

19 listopada 2022 r.

6  Mila Pamięci Ofiar Komunizmu

Udział uczniów naszej szkoły w biegu ulicznym. Celem działania była popularyzacja wśród młodych ludzi historii kraju, krzewienie pamięci o bohaterach walczących o wolność oraz promowanie rodzinnego i prozdrowotnego stylu życia. Uczennica naszej szkoły zajęła II miejsce w kategorii dziewcząt a uczeń II miejsce w kategorii chłopców.

uczniowie klas IV- VIII

11 listopada 2021 r.

7 Lubelski Bieg Niepodległości

Udział uczniów w biegu ulicznym, którego celem było promowanie kultury fizycznej i historii Polski. II miejsce uczennicy w swojej kategorii wiekowej.

uczniowie klas IV-VIII

11 listopada 2022 r.

XXIX Bieg Solidarności

Organizatorami imprezy są:   Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” oraz  Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”.

Cele wydarzenia to: popularyzacja biegów masowych jako ogólnodostępnej formy rekreacji; upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych postaw prozdrowotnych; upamiętnienie rocznicy strajków Lubelskiego Lipca 1980 i powstania  NSZZ „Solidarność”; promocja Lublina i Lubelszczyzny.

Uczennica z naszej szkoły zajęła VI miejsce.

uczniowie klas V- VIII

4 czerwca 2022 r.

„Szkoła w ruchu- ruch w szkole”

Projekt Centrum Kultury w Lublinie do którego została zaproszona nasza szkoła.

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły zwiedzali CK w Lublinie, brali udział w zajęciach tanecznych prowadzonych przez Panią Annę Żak. Starsi uczniowie mieli też możliwość udziału w warsztatach prowadzonych przez Panią Ewelinę Drzał- psychoterapeutkę ruchem.

uczniowie klas I- VIII

I semestr roku szkolnego 2021/2022, kontynuacja od września 2022 r. w klasie II a

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców

Zawody sportowe organizowane przez Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie. To najważniejsze zawody sportowe dla klas o profilu piłka siatkowa. Wspaniała okazja do sprawdzenia swoich indywidualnych predyspozycji i możliwości oraz określenia poziomu gry drużyny.

W tym roku szkolnym drużyna dziewcząt zajęła V miejsce a drużyna chłopców- III.

wybrani uczniowie z klasy VIII a i

VIII c

grudzień 2021-

marzec 2022

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt

wybrane uczennice z klasy VIII a, VIII b i VIII c

grudzień 2021-

marzec 2022

Integracyjne zajęcia sportowe dla uczniów polskich i ukraińskich (projekt finansowy UNICEF)

Zajęcia mają na celu rozwój sprawności fizycznej oraz kształtowanie poprzez sport właściwych relacji rówieśniczych opartych na poszanowaniu różnic kulturowych.

Uczniowie klas IV-VIII

Od października 2022 r.

 

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE FIZYCZNE

 

Nazwa działania

Krótki opis

 

Odbiorcy

Czas realizacji

Wdrażanie procedur dotyczących organizacji pracy w szkole podczas epidemii covid-19

W szkole zostały opracowane procedury regulujące zasady zachowania się podczas lekcji, w czasie przerw na korytarzu, zasady zachowania w stołówce, zasady dezynfekcji przestrzeni szkolnych i przygotowywania sal do lekcji, postępowanie na wypadek pojawienia się objawów choroby u ucznia lub pracownika szkoły.

uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji szkoły, rodzice

realizowanie przez czas obowiązywania obostrzeń

Edukacja z zakresu zachowania podczas epidemii podczas zajęć.

Prowadzenie we wszystkich klasach szkoleń, pogadanek, godzin wychowawczych podejmujących temat zasad bezpieczeństwa w szkole oraz innych miejscach użyteczności publicznej w czasie epidemii.

Prezentowanie podczas godzin wychowawczych filmu na temat szczepień. Udostępnienie rodzicom materiałów informacyjnych.

uczniowie klas I-VIII,

rodzice

przed podjęciem działań zmierzających do uzyskania certyfikatu oraz cały okres starań o certyfikat (maj 2021- listopad 2022)

Edukacja na stronie szkoły.

Zamieszczanie na stronie szkoły informacji o bieżących obostrzeniach, aktualnych zasadach pracy oraz porady dotyczące zachowania służącego poprawie bezpieczeństwa swojego i innych.

uczniowie, rodzice, nauczyciele

przed podjęciem działań zmierzających do uzyskania certyfikatu oraz cały okres starań o certyfikat )maj 2021- listopad 2022)

Zasady aktywnego wypoczynku i ich wpływ na zdrowie.

Zajęcia realizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego.

uczniowie z klas

V a, VI a, VI b, VIII a, VIII b

II semestr roku szkolnego 2021/2022

Zasady udzielania pomocy na zajęciach wychowania fizycznego.

uczniowie z klas

V a, VI a, VI b, VIII a, VIII b

II semestr roku szkolnego 2021/2022

Hartowanie organizmu.

uczniowie z klas

V a, VI a, VI b, VIII a, VIII b

II semestr roku szkolnego 2021/2022

Zdrowy kręgosłup- ćwiczenia wzmacniające i poprawiające stabilizację kręgosłupa.

uczniowie z klas

V a, VI a, VI b, VIII a, VIII b

II semestr roku szkolnego 2021/2022

Profilaktyka płaskostopia.

uczniowie z klas

V a, VI a, VI b, VIII a, VIII b

II semestr roku szkolnego 2021/2022

Profilaktyka bólu nadgarstka i ręki.

uczniowie z klas

V a, VI a, VI b, VIII a, VIII b

II semestr roku szkolnego 2021/2022

„DINO-PL”

Diagnoza- interwencja- nadciśnienie- otyłość”.

Program Instytutu Matki i Dziecka realizowany w ramach Narodowego Programu„ Zdrowia na lata 2021- 2025.

Realizowany przez pielęgniarkę szkolną.

W ramach programu:

- dokonano pomiarów antropometrycznych,

- skierowano ankietę do rodziców,

- udostępniono uczniom aplikację pozwalającą na monitorowanie stylu życia,

- lekcje w klasie w ramach cyklu  „Planeta odpornych”, dotyczące: aktywności ruchowej, odżywiania, snu, higieny, relacji i odpoczynku.

- uczniowie wykonali ilustracje zmian, których doświadczyli dzięki realizacji programu (zostały one przesłane do IMiD).

uczniowie klasy

II

grudzień 2021-

styczeń 2022

„Równy start w edukację”

„Równy start w edukację” to program realizowany w ramach „Lubelskiego Programu Wczesnego Wykrywania, Leczenia, i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci

Rozpoczynających Naukę Szkolną”.

Celem programu jest:

- wczesne wykrycie zaburzeń słuchu, głosu i mowy u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego,

- objęcie opieką terapeutyczną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu pochodzenia centralnego,

- wzrost świadomości rodziców i środowiska szkolnego na temat potrzeby wczesnego wykrywania i terapii zaburzeń słuchu, głosu i mowy u dzieci w wielu szkolnym.

uczniowie klas I

I semestr roku szkolnego 2021/2022

„Dobrze widzieć”

Miejski program wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza, do którego przystąpiło 31 lubelskich szkół, w tym nasza. Dzieci u których wykryto nieprawidłowości skierowano do dalszej diagnostyki a w dalszym etapie także leczenia.

uczniowie klas II

I semestr roku szkolnego 2021/2022

Spotkanie z Policjantem- Bezpieczne wakacje

Spotkanie z policjantem, dotyczące zasad bezpiecznego spędzania czasu podczas wypoczynku letniego nad wodą, podczas jazdy rowerem, zachowania się w kontakcie z osobami obcymi, a także w przypadku ataku psa i innych zwierząt.

Uczniowie utrwalili sobie także znajomość numerów alarmowe.

uczniowie klas I- III

22 czerwca 2022

Bezpieczne wakacje

- Prezentacja przygotowana przez Samorząd Szkolny na temat zasad bezpiecznego wypoczynku.

- Gazetka ścienna na tablicy Samorządu Szkolnego na temat zasad bezpiecznego odpoczynku letniego .

uczniowie, rodzice, nauczyciele

czerwiec 2022 r.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Próbna ewakuacja.

nauczyciele, pracownicy administracji

uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji

23 listopada 2021

13 września

2021

HIGIENA

 

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

Higiena osobista i higiena otoczenia

Program systematycznego sprawdzania czystości uczniów – stanu skóry oraz ubrania.

uczniowie  z klas I- VIII

I semestr roku szkolnego 2021/2022 jako profilaktyczne zaplanowane działanie,

w II semestrze- doraźnie w miarę zgłaszanych potrzeb

Profilaktyka wszawicy

Pogadanki skierowane do uczniów oraz rodziców na temat higieny głowy, zasad unikania zarażenia pasożytem połączone z systematyczną kontrolą stanu skóry głowy uczniów.

uczniowie z

 klas I-VIII

cały rok szkolny, corocznie

Profilaktyka próchnicy, higiena jamy ustnej

Profilaktyka fluorkowa (fluoryzacja) przeprowadzana 6 razy w roku szkolnym połączona z pogadankami na temat właściwej higieny jamy ustnej oraz znaczenia fluoryzacji.

uczniowie z klas I- VIII

I semestr każdego roku szkolnego

Pogadanki wychowawców podczas zebrań z rodzicami.

Przypominanie zasad, których należy przestrzegać, dbając o zdrowie dziecka w wieku szkolnym np. prawidłowa postawa ciała podczas odrabiania lekcji, choroby przenoszone drogą kropelkową- jak ich uniknąć itp.

rodzice uczniów oddziału 0  i klas I- VIII

I semestr każdego roku szkolnego

Higiena i choroby skóry.

Zajęcia profilaktyczne prowadzone podczas lekcji biologii.

uczniowie klas VII

wrzesień 2021

Higiena i choroby aparatu ruchu.

październik 2021

Higiena układu pokarmowego.

listopad 2021

Higiena i choroby układu krwionośnego

styczeń 2022

Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego.

styczeń 2022

Higiena i choroby układu wydalniczego

marzec 2022

Zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego

marzec 2022

Higiena i choroby oczu. Choroby wzroku badamy u lekarza okulisty

kwiecień 2022

Higiena ucha. Choroby słuchu badamy u laryngologa.

kwiecień 2022

Higiena i choroby układu rozrodczego i leczenie (zawód ginekologa i urologa).

czerwiec 2022

Mechanizmy regulacyjne organizmu. Porada lekarska - pobyt w szpitalu.

czerwiec 2022

„Atrakcyjny on i ona”

Program realizowany przez pielęgniarkę szkolną. Dedykowany najstarszym uczniom. Realizowany w wersji skierowanej do dziewcząt i w wersji skierowanej do chłopców. Zajęcia w formie warsztatowej podejmowały tematykę higieny ale też relacji międzyludzkich, akceptacji, postrzegania atrakcyjności swojej i innych, tolerancji.

uczniowie klasy VII i VIII

I semestr roku szkolnego 2021/2022

„Między nami kobietkami”

Akcja edukacyjna skierowana do najstarszych uczennic. Celem jej jest otoczenie opieką dziewcząt wkraczających w okres dojrzewania, omówienie przemian zachodzących w tym czasie, zwrócenie uwagi na higienę w życiu kobiety. Elementem akcji jest udostepnienie dziewczynkom materiałów higienicznych.

uczennice klasy VII- VIII

listopad 2021 r.

uczennice klas VI- VII

 listopad 2022 r.

Skrzyneczka menstruacyjna

Inicjatywa Uniwersytetu Medycznego, polegająca na udostępnieniu uczennicom skrzyneczki, do której są wrzucane środki higieniczne. Mogą z nich korzystać w sytuacji, gdy potrzebują a nie posiadają materiałów higienicznych.

uczennice

luty- listopad 2022

EKOLOGIA

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

„Młody przyrodnik”

Projekt polegający na prowadzeniu koła hodowców roślin ozdobnych. Prowadzenie edukacji ekologicznej, mającej na celu wskazanie wpływu rozwoju roślinności na naszą planetę.

uczniowie

klasy III a

wrzesień 2021- czerwiec 2022

„Masz wpływ na dobrą atmosferę”

Program realizowany przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego polegający na uświadomieniu uczniom problemu zapylenia powietrza w środowisku, w którym żyją – szkoła, dom, sprawdzeniu stanu powietrza na miejscu za pomocą użyczonego przez wydział pyłomierza.

Formy:

 - wystawa edukacyjna na korytarzu szkolnym, przedstawiająca sposoby zaangażowania uczniów (mieszkańców) w celu poprawy jakości powietrza w Lublinie

- lekcje informacyjne dotyczące zanieczyszczenia powietrza pyłami

- lekcja terenowa z pyłomierzem – badanie zapylenia na terenie szkoły i wokół.

- cała społeczność szkolna

- w klasach VI, VII, VIII

- klasy VI

luty, marzec 2022r.

3 marca 2022 r

Dostarczanie informacji na temat ekologicznego stylu życia za pomocą gazetek ściennych

Przygotowywanie gazetek ściennych na korytarzach szkolnych i w świetlicy, które zachęcają całą społeczność szkolną do ekologicznego stylu życia.

uczniowie z klas I- VIII

I semestr

roku szkolnego 2021/2022

Godziny wychowawcze podejmujące temat ekologii.

Podczas godzin wychowawczych wychowawcy podejmują zagadnienia związane z ekologią. Przykładowe tematy: „Czerwona księga roślin i zwierząt w Polsce”, „Wpływ działań człowieka na stan naszej planety.”, „Omówienie zasad postepowania z elektrośmieciami.”

uczniowie klas I- VIII

II semestr

roku szkolnego 2021/2022

„HOME: Ziemia SOS”

Filmy edukacyjne o tematyce ekologicznej. Celem działania jest uświadomienie odbiorców jak nasze życie wpływa na planetę o raz motywacja do zmiany stylu życia.

uczniowie  klas VIII

maj, czerwiec 2022

„Brudna prawda: zanieczyszczenie Bałtyku”(Dirty Waters) film dokumentalny z 2012r., Szwecja

uczniowie klas VII

kwiecień 2022

„Świat na granicy: nasza planeta oczami naukowców” (Breaking Boundaries: The Science of Our Planet) reżyseria Jon Clay, film dokumentalny z 2021r.

Film o kryzysie bioróżnorodności na Ziemi, o przesuwaniu przez ludzkość granic zapewniających stabilność życia na Ziemi, o rozwiązaniach, które możemy wdrożyć, aby chronić mechanizmy utrzymujące życie na Ziemi.

uczniowie klas VIII

kwiecień, maj 2022r.

Różnorodność biologiczna 

Lekcje ekologii prowadzone przez nauczyciela biologii.

uczniowie klas VIII

kwiecień 2022

Zanieczyszczenie powietrza a wpływ na bioróżnorodność.

maj 2022

 Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną - globalne ocieplenie

maj 2022

Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

maj 2022

Sposoby ochrony przyrody.

maj, czerwiec 2022

Jak ja mogę chronić przyrodę?

czerwiec 2022

„Ekolog- JA”

Warsztaty skierowane do młodszych uczniów pt. „Ekolog- Ja” przeprowadzone przez Panią Martę Mścisz z oddziału szkolno- profilaktycznego Straży Miejskiej w Lublinie. Celem zajęć było kształtowanie postaw odpowiedzialności za swoje środowisko i zdrowie oraz upowszechnianie wiedzy na temat wpływu działania człowieka na los ziemi.

uczniowie klasy III

24 stycznia

2022

„Chrońmy naszą planetę”

Powiatowy, plastyczny konkurs ekologiczny. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu projektu znaczka pocztowego o tematyce ekologicznej.

Cele konkursu to: propagowanie ochrony środowiska, kreowanie pozytywnego obrazu obszarów chronionych, kształtowanie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności za przyszłość planety.

uczniowie klas I- III uczęszczający do świetlicy szkolnej

kwiecień 2022

Dbamy o Ziemię- naszą planetę.

Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej organizowany przez nauczycieli świetlicy naszej szkoły.

 uczniowie klas I- III uczęszczający do świetlicy szkolnej

marzec- kwiecień 2022

 

ZDROWE ODŻYWIANIE

 

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas trwania

Udział w „Programie dla szkół”

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców, warzyw, mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania o charakterze edukacyjnym.

uczniowie

klas I- V

wrzesień 2021- czerwiec 2022, realizowany corocznie

Kontynuowanie działań w ramach  akcji „Wybieram wodę”

Zapewnienie uczniom dostępu do wody na terenie świetlicy szkolnej. Inicjatywa ma na celu promowanie wody jako najzdrowszego napoju oraz przyczynia się do odciążenia plecaka ucznia.

uczniowie klas I- III

okres nauki stacjonarnej w roku szkolnym 2021/2022

Profilaktyka podczas godzin wychowawczych

Wyposażanie uczniów w wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania, wpływu poszczególnych składników odżywczych na organizm, komponowania wartościowego posiłku, istoty spożywania pierwszego i drugiego śniadania.

uczniowie klas I- VIII

maj 2021- listopad 2022

Dostarczanie informacji o zdrowym odżywianiu za pośrednictwem gazetek ściennych.

- Maj miesiącem zdrowego odżywiania- gazetka nawiązująca do ogólnopolskiej akcji pt. „Jedz jak mistrz”.

- Udostępnienie nowej piramidy żywieniowej

.

uczniowie klas I- VIII

maj 2021

„Jedz z głową”

II tura programu, realizowanego w ubiegłym roku szkolnym. W ramach tegorocznej edycji w gabinecie pielęgniarki szkolnej dokonywano pomiarów masy ciała, wzrostu, ciśnienia i bioimpedancji. Odbywały się także bezpłatne webinary:

- „Białko- odporność, moc, wzrost- ile, jak i kiedy- tajniki białkowych produktów”,

- „Ekologiczne jedzenie czy zawsze jest eko?”,

Diagnostyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej- jakie badania zrobić i co oznaczają?”,

- „Zaburzenia odżywiania u dzieci jako skutki pandemii korona wirusa”.

uczniowie

listopad- grudzień 2021

Junior- Edu- Żywienie

Program edukacji żywieniowej uczniów.

Przystąpienie do programu, dokonanie diagnozy poziomu żywienia uczniów w  szkole z wykorzystaniem udostępnionej ankiety. Program zakłada także przeszkolenie nauczycieli i wdrożenie do realizacji w szkole programu edukacyjnego.

uczniowie klas I- VI, ich rodzice, nauczyciele

od czerwca 2022r.

 

 

 

oto przykładowy teks

A4 Infociacho