Działania innowacyjne i ciekawe lekcje
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Innowacja pedagogiczna: „Śladami przeszłości”

Termin realizacji: październik 2022 – czerwiec 2023 r.

Autor: Elżbieta Stawarz

Adresaci programu: kl. IV - VIII

Opis innowacji:

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie. Projekt „Śladami przeszłości” składa się z różnych działań podejmowanych w celu zwiększenia zainteresowania i pogłębienia wiedzy przewidzianej podstawą programową, a także ukształtowania świadomego odbiorcy tekstów historycznych, źródeł historycznych, zabytków itp. Dzięki realizacji różnorodnych działań pokażę, że historia jest bardzo ciekawa, interesująca, rozwija wyobraźnię i kreatywne myślenie, kształtuje system wartości i wskazuje życiowe priorytety oraz uczy prawidłowego łączenia wydarzeń historycznych.

Projekt będzie prowadzony w ramach zajęć koła historycznego, które pomoże rozwijać zainteresowania uczniów oraz pogłębi ich wiedzę o przeszłości. Ważnym zagadnieniem w pracy koła będzie kształtowanie właściwej postawy, miłości do własnego regionu i kraju.

Główny cel projektu to rozwijanie zamiłowania do historii m.in. naszej Ojczyzny. Jego podstawowym założeniem jest popularyzowanie historii naszego kraju, zaktywizowanie do twórczego wysiłku i kreatywności w podejściu do poznawania wydarzeń historycznych. Podjęte działania mają na celu wdrożenie dzieci do wnikliwego poznawania historii Polski i historii powszechnej, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, zachęcenie do poszukiwania tekstów nawiązujących do wydarzeń i postaci historycznych naszego kraju, rozwijanie umiejętności analizy, krytycznego myślenia oraz docenienie piękna i wartości płynących z obcowania z historią.

Główne założenia zajęć:

 • Motywowanie uczniów do bycia kreatywnym;
 • Wykorzystanie aktywnych form i metod pracy;
 • Wzrost zaangażowania uczniów;
 • Wzrost poczucia odpowiedzialności za własny proces edukacyjny wśród uczniów;
 • Realizowane w ramach programu zajęcia i podejmowane działania zachęcą oraz zmobilizują uczniów do wnikliwego poznawania treści historycznych dotyczących omawianych wydarzeń z przeszłości;
 • Rozwijanie myślenia historycznego, zwłaszcza do globalnego ujmowania zjawisk politycznych, społecznych czy kulturalnych;
 • Wykorzystanie wiedzy z różnych dyscyplin w nauce historii;
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnej oceny wydarzeń historycznych.

Korzyści wdrożenia innowacji:

 • znajomość wydarzeń i postaci historycznych z historii Polski i historii powszechnej;
 • wzrost zrozumienia i analizy tekstów historycznych oraz poleceń;
 • wyciszenie i poprawa koncentracji;
 • wyrażanie własnych refleksji nad tekstami historycznymi;
 • umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej;
 • wzrost poczucia własnej wartości;
 • poprawa wzajemnych relacji pomiędzy uczniami;
 • zostanie zapewniony harmonijny i wielopłaszczyznowy rozwój uczniów;
 • zwiększy się ciekawość poznawcza uczniów;
 • zajęcia staną się dla uczniów atrakcyjniejsze i bardziej angażujące;
 • wzrośnie efektywność nauczania;
 • zwiększy się kreatywność i samodzielność uczniów;
 • zwiększy się motywacja uczniów do nauki.

 

A4 Infociacho