Historia naszej szkoły
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

            Szkoła Podstawowa nr 24 usytuowana jest w samym centrum Lublina przy ulicy Niecałej. Powołana została do życia przez władze austriackie latem 1917 roku. Przez kilkanaście lat uczęszczały do niej wyłącznie dziewczęta wyznania mojżeszowego. Dopiero od roku szkolnego 1935/36 wraz dziećmi żydowskimi uczyły się w niej dzieci polskie. W roku 1926 szkoła otrzymała imię działacza Sejmu Wielkiego - Mateusza Butrynowicza.
            Wybuch II Wojny Światowej nie przerwał pracy szkoły. Na polecenie władz niemieckich skreślone zostały z list uczniów dzieci pochodzenia żydowskiego. Wbrew zakazowi Niemców uczono tu j. polskiego, geografii i historii Polski. Po roku 1944 podjęto trudne zadanie likwidacji analfabetyzmu, toteż tworzono ogromnie liczebne klasy, w których uczyły się dzieci w różnym wieku.
            Warunki pracy zmieniły się radykalnie od roku 1955, kiedy to szkoła wprowadziła się do budynku przy ulicy Niecałej.
            W roku 1965 nadano szkole imię Partyzantów Lubelszczyzny, a rodzice ufundowali dla szkoły sztandar, który do dzisiaj towarzyszy nam podczas ważnych uroczystości.
            W ciągu minionych lat w naszej szkole pracowało wielu wspaniałych nauczycieli i pedagogów. To pod ich kierunkiem nasi uczniowie z powodzeniem brali udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, turniejach sportowych, przeglądach artystycznych. Uczniowie mieli duże możliwości poszerzania wiedzy i rozwijania uzdolnień. Działały koła zainteresowań, harcerstwo, Szkolny Klub Sportowy, chór, Samorząd Szkolny. Kroniki szkoły odnotowały wiele sukcesów, które były wynikiem wspólnej pracy nauczycieli i uczniów. Nasi uczniowie otrzymali wyróżnienia w turniejach i konkursach wiedzy o Lublinie i ziemi lubelskiej, konkursie mitologicznym, ekologicznym. Wśród laureatów olimpiad: matematycznej, polonistycznej, geograficznej, historycznej, biologicznej byli również uczniowie naszej szkoły. W tym okresie, bardzo dużą rolę w naszej szkole odgrywała praca drużyn harcerskich. Działały wtedy drużyny turystyczne, sportowe, turystyczno-krajoznawcze oraz drużyny zuchowe w klasach młodszych. Szczep naszej szkoły miał pod swoją opieką grób Nieznanego Żołnierza.
            Na szczególne wyróżnienie zasługuje zespół pieśni i tańca "Cekina", który działał w latach 1968/73. Zajmował I miejsca w miejskich przeglądach zespołów szkolnych i harcerskich, w 1973 roku zajął III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych.
            Szkolne Koło PCK czynnie brało udział w akcji "Gwiazdka dla każdego dziecka". Harcerze opiekowali się starszymi potrzebującymi pomocy ludźmi, uczestniczyli w konkursie "Dzieciom Uśmiech - Światu Pokój". Samorząd Szkolny organizował ciekawe formy pracy, wśród których największą popularnością cieszyła się audycja poranna "Budzik".
            W 1988 roku nasza szkoła była gospodarzem IV Sejmiku Samorządów Szkolnych, w których brało udział kilkanaście lubelskich szkół. Ostatni dzień roku szkolnego 1985/86 był również ostatnim dniem pracy pani dyrektor Leontyny Okoń, która pełniła tę funkcję od 1970 roku i na stałe pozostała w naszej pamięci jako wspaniały nauczyciel i przełożony.
            Również i sport był i jest obecny w życiu naszych uczniów szkoły. Pomimo trudnych warunków dla jego rozwoju, odnosiliśmy wiele sukcesów to w różnych dyscyplinach. Ale na uznanie zasługuje szkolna reprezentacja piłki siatkowej dziewcząt, która od kilku lat zajmowała czołowe miejsca w rozgrywkach szkół lubelskich.
Również na wyróżnienie i uznanie zasługują prace plastyczne naszych uczniów, które zdobią szkołę i są wystawiane poza jej murami.
Od października 1991 roku działa w naszej szkole zespół wokalno-instrumentalny "Music Friends". Wiele nagród i wyróżnień zdobyły inne zespoły wokalno-instrumentalne: "Old Street", "Da Kamera", "Miniaturka", "Con Brio".
           W 1992 roku nasza szkoła przyjęła wyjątkowych gości - polskie dzieci z Kazachstanu. Dzięki pomocy uczniów rodziców mogliśmy zapewnić im dwutygodniowy pobyt w ojczyźnie ojców i dziadków. Również od 1992 roku szkoła posiada własny hymn pt. "Dwudziesta czwarta wzywa nas".
           W 1992 roku zostały przypadkowo odnalezione dokumenty, które świadczyły o wieloletniej historii naszej szkoły. Były to arkusze ocen prowadzone od 1917 roku, czyli od jej powstania, przez cały okres międzywojenny, II wojnę światową, lata powojenne. Materiały te zainspirowały ówczesną panią dyrektor, Helenę Olender do odtworzenia historii szkoły, oraz przybliżenia jej uczniom, nauczycielom, rodzicom. W ten sposób doszło do zorganizowania uroczystego Jubileuszu, a w 1997 r. 80 - lecia szkoły, które zgromadziły całe nasze środowisko szkolne, wraz z byłymi nauczycielami, pracownikami, uczniami i władzami szkolnymi. Uroczystościom tym towarzyszyło wiele imprez okolicznościowych. Zorganizowano wystawy prezentujące naszą szkołę w dokumentach archiwalnych, prace wykonane przez uczniów, wydana została gazetka okolicznościowa. Odbyły się również mecze w piłkę siatkową nauczyciele - uczniowie.
            Rok szkolny 1998/99 był ostatnim rokiem pracy Pani dyrektor Heleny Olender, która przez wiele lat była nauczycielką, a następnie wicedyrektorem i dyrektorem naszej szkoły. Swoją postawą wywierała wielki wpływ na atmosferę pracy szkoły, kształtowała pokolenia uczniów i nauczycieli. Pozostała w naszej pamięci jako wrażliwy, oddany uczniom i szkole pedagog i przełożony.
            W czerwcu 1999 roku mury naszej szkoły opuścił ostatni rocznik klas ósmych i od 01.09.1999 roku rozpoczęliśmy rok szkolny jako sześcioletnia szkoła publiczna.
Od 0l .09.1999 r. podjęła pracę jako dyrektor, dotychczasowa nauczycielka naszej szkoły pani mgr Irena Pogoda. Dzięki jej staraniom szkoła zmieniła swój wygląd, jest kolorowa, ciepła i przyjazna uczniom, otwarta na potrzeby ucznia i środowiska. Dyrekcja i pracownicy dbają o harmonijny rozwój ucznia i starają się, aby doświadczenie i aktywność poznawcza ucznia była bogata, twórcza i różnorodna poprzez stałe wzbogacanie oferty edukacyjnej, integracje, współpracę ze środowiskiem i wspólną realizację programów oraz przedsięwzięć edukacyjnych, profilaktycznych, środowiskowych, koncerty i festiwale w różnych placówkach oświatowych, kościołach.
            W latach 1997-2003 nasza szkoła wzbogacała i ciągle wzbogaca ofertę edukacyjną dla uczniów. Oprócz lekcji odbywają się zajęcia pozalekcyjne, na których uczniowie poszerzają swoją wiedzę i zainteresowania. Należą do nich koła: matematyczne, polonistyczne, informatyczne, plastyczne, teatralne, Młodych ekologów, sportowe. Powstały nowe zespoły muzyczno instrumentalne "Ars Nowa", "Promyczki", "Kamerton", zespół taneczny. Wyremontowane zostało boisko szkolne, powstała pracownia komputerowa, w której odbywają się zajęcia z informatyki. Wprowadzono nauczanie języka angielskiego w klasach I-III. Samorząd szkolny wydaje gazetkę "Kleks", organizuje konkursy, uczy i upowszechnia zasady samorządności wśród uczniów. Świetlica szkolna zapewnia profesjonalną opiekę uczniom klas I-III oraz poprzez swoje zajęcia rozwija umiejętności i zainteresowania uczniów. Szkoła pielęgnuje swoje tradycje, pamiętając o swoich patronach. Systematycznie odbywają się spotkania z rodzicami, absolwentami, partyzantami, pielgrzymki z uczniami i rodzicami do Częstochowy. Bardzo dobrze układa się współpraca z Archikatedrą, MDK nr 2, MOPR, Kościołem Karmelitów, Miejską Biblioteką Publiczną. Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w różnorodnych imprezach środowiskowych, konkursach szkolnych, pozaszkolnych, regionalnych, wojewódzkich osiągając spektakularne sukcesy. Codzienna nasza praca w 1997 - 2003 wypełniła treścią kolejne lata, które tworzą historię i tradycję 85 lat istnienia naszej szkoły.
           W historię wpisało się jedenastu dyrektorów. W ciągu prawie 85 lat pracowało tu wielu wspaniałych nauczycieli i pedagogów. Pod ich kierunkiem uczniowie zdobywali laury olimpijczyków, osiągali wysokie lokaty w różnych konkursach, turniejach i zawodach sportowych, przeglądach artystycznych, alertach ekologicznych i innych. Obecnie wielu z nich to lekarze, pracownicy naukowi, nauczyciele, politycy, inżynierowie.

Opracowanie mgr Barbara Wanat

Zapraszamy do pobrania Historii Szkoły w fotografii.

 

A4 Infociacho