Niwelowanie agresji i konfliktów uczniowskich
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Zapraszamy serdecznie uczniów klas I-VIII do udziału w konkursie plastycznym organizowanym we współpracy ze Strażą Miejską. 

Regulamin konkursu

„Jestem dobrym kumplem”

 1. Organizator- Szkoła Podstawowa nr 24 w Lublinie- Magdalena Hładuniuk- pedagog specjalny we współpracy z Panią Sylwią Kuc Zastępcą Naczelnika zespołu szkolno- profilaktycznego Straży Miejskiej w Lublinie.
 2. Adresaci konkursu- uczniowie klas I- III i IV- VIII.
 3. Cele konkursu:
 • kształtowanie postawy koleżeńskiej, opartej na szacunku i wzajemnym respektowaniu potrzeb,
 • rozwijanie potrzeby wchodzenia w konstruktywne relacje, wolne od agresji,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • wyzwalanie twórczej ekspresji, kreatywności,
 1. Zasady uczestnictwa:
 • konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: uczniowie klas I- III i uczniowie klas IV- VIII.
 • uczeń wykonuje pracę plastyczną- plakat na temat przyjaźni, pozytywnych relacji koleżeńskich, opartych na szacunku i wolnych od agresji,
 • każda praca musi zawierać metryczkę, przyklejoną z tyłu pracy zawierającą: imię i nazwisko ucznia, klasę i wiek ucznia,
 • rodzic dołącza także zgodę na wykorzystanie danych osobowych i zamieszczenie sylwetki dziecka na stronie szkoły i stronie Straży Miejskiej,
 • wykonaną pracę uczeń przekazuje wychowawcy.
 1. Technika pracy plastycznej- plakat wykonany dowolna techniką, z dowolnych materiałów, format pracy- A3
 2. Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, materiał użyty do prac.
 3. Zasady oceny prac:
 • pracę oceniać będą organizatorzy konkursu,
 • zostaną wyłonione dwie prace zwycięskie, po jednej z kategorii,
 • dla zwycięzców przewidziana jest nagroda rzeczowa,
 • z prac zostaną przygotowane galerie praz w siedzibie Straży Miejskiej oraz w szkole.
 1. Termin składania prac: 30.11.21 r.

Ogłoszenie wyników zostanie zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Zapraszamy do udziału!!

A4 Infociacho