Archiwum sprawozdawczości
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE FIZYCZNE

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

Opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących organizacji pracy w szkole podczas epidemii covid-19

W szkole zostały opracowane procedury regulujące zasady zachowania się podczas lekcji, w czasie przerw na korytarzu, zasady zachowania w stołówce, zasady dezynfekcji przestrzeni szkolnych i przygotowywania sal do lekcji, postępowanie na wypadek pojawienia się objawów choroby u ucznia lub pracownika szkoły.

cała społeczność szkolna

opracowanie- sierpień- wrzesień

 realizacja- cały okres nauki

Edukacja z zakresu zachowania w czasie epidemii podczas zajęć lekcyjnych.

Prowadzenie we wszystkich klasach szkoleń, pogadanek, godzin wychowawczych podejmujących temat zasad bezpieczeństwa w szkole oraz innych miejscach użyteczności publicznej w czasie epidemii.

uczniowie klas I-VIII

cały okres nauki

Edukacja na stronie szkoły.

Zamieszczanie na stronie szkoły informacji o bieżących obostrzeniach, aktualnych zasadach pracy oraz porady dotyczące zachowania służącego poprawie bezpieczeństwa swojego i innych.

całą społeczność szkolna

cały okres nauki

Udział w konkursie „Przyjazna zebra- bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym”

Konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Kochanowskiego, ma na celu promocję zasad poprawnego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.

uczniowie klas I- III

I semestr

Szkolenie pt. „O Florce, która chciała zostać piłkarzem”.

Szkolenie realizowane z udziałem Straży Miejskiej. Celem szkolenia było wyposażenie uczniów w umiejętności odpowiedniego reagowania w sytuacji bycia zaczepianym przez osobę obcą.

      uczniowie klas III i IV

10 grudnia 2020 r.

Szkolenie pt. „Odpowiedzialność karna nieletnich i młodocianych”.

Szkolenie realizowane z udziałem Straży Miejskiej. Celem szkolenia było przekazanie uczniom informacji o tym jak zmienia się ich odpowiedzialność karna wraz z wiekiem, za co są odpowiedzialni i w jakim zakresie oraz co grozi za popełnianie czynów zabronionych.

uczniowie klas V i VIII oraz klasa VI a

27 grudnia 2020

Lekcje bezpieczeństwa

Przeszkolenie uczniów z zakresu zasad bezpieczeństwa w czasie alarmu przeciwpożarowego w szkole.

uczniowie klas I- VIII

wrzesień 2020

”Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły oraz w świetlicy i w szkole”

Zajęcia prowadzone w świetlicy szkolnej.

Omówione zostały zagadnienia dotyczące zachowania się w ruchu drogowym w drodze do i ze szkoły.  Przypomniano zasady ruchu drogowego oraz podstawowe znaki drogowe. Uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne: „Bezpieczna droga do szkoły” , „Bezpieczeństwo dzieci na drodze.

Przesłano uczniom materiały droga elektroniczną dotyczące bezpiecznego wypoczynku podczas  ferii zimowych – filmy edukacyjne, prezentacje.

uczniowie z klas I- IV uczęszczające do świetlicy szkolnej

I semestr

Konferencja online na temat szczepienia nastolatków przeciwko Covid-19

Konferencja miała na celu przekazanie rodzicom informacji na temat programu szczepień dzieci i młodzieży oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.

rodzice uczniów, którzy ukończyli 12 rok życia

7 czerwca

Zasady aktywnego wypoczynku i ich wpływ na zdrowie.

Zajęcia realizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego.

uczniowie z klas

V a,  VI a, VI b, VIII a, VIII b

II semestr roku szkolnego 2020/2021

Zasady udzielania pomocy na zajęciach wychowania fizycznego.

uczniowie z klas

V a, VI a, VI b, VIII a, VIII b

II semestr roku szkolnego 2020/2021

Hartowanie organizmu.

uczniowie z klas 

V a, VI a, VI b, VIII a, VIII b

II semestr roku szkolnego 2020/2021

Zdrowy kręgosłup- ćwiczenia wzmacniające i poprawiające stabilizację kręgosłupa.

uczniowie z klas

V a,  VI a, VI b, VIII a, VIII b

II semestr roku szkolnego 2020/2021

Profilaktyka płaskostopia.

uczniowie z klas 

V a, VI a, VI b, VIII a, VIII b

II semestr roku szkolnego 2020/2021

Profilaktyka bólu nadgarstka i ręki.

uczniowie z klas

V a,  VI a, VI b, VIII a, VIII b

II semestr roku szkolnego 2020/2021

„Nie spal się na starcie”

Film edukacyjny o tematyce antynikotynowej.

uczniowie klasy

VII b

12 lutego 2021

Prelekcja Stowarzyszenia Rysa nt. profilaktyki  zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.

Wydarzenie realizowane przez Stowarzyszenie Rysa w ramach realizacji zadania powierzonego przez Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin.

Cel prelekcji to przekazanie wiedzy z zakresu m. in. szkodliwości używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, ich negatywnych skutków zdrowotnych, społecznych, prawnych, omówienie odpowiedzialności w świetle Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich Kodeksu Rodzinnego.

rodzice uczniów klas

VI- VIII

22 czerwca 2021

ROK SZKOLNY 2019/2020

 BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE FIZYCZNE 

Nazwa działania

Krótki opis

 

Odbiorcy

Czas realizacji

Opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących organizacji pracy w szkole podczas epidemii covid-19

W szkole zostały opracowane procedury regulujące zasady zachowania się podczas lekcji, w czasie przerw na korytarzu, zasady zachowania w stołówce, zasady dezynfekcji przestrzeni szkolnych i przygotowywania sal do lekcji, postępowanie na wypadek pojawienia się objawów choroby u ucznia lub pracownika szkoły.

cała społeczność szkolna

marzec 2019

Edukacja z zakresu zachowania podczas epidemii podczas zajęć.

Prowadzenie we wszystkich klasach szkoleń, pogadanek, godzin wychowawczych podejmujących temat zasad bezpieczeństwa w szkole oraz innych miejscach użyteczności publicznej w czasie epidemii.

uczniowie klas I-VIII

cały okres nauki

Edukacja na stronie szkoły.

Zamieszczanie na stronie szkoły informacji o bieżących obostrzeniach, aktualnych zasadach pracy oraz porady dotyczące zachowania służącego poprawie bezpieczeństwa swojego i innych.

całą społeczność szkolna

cały okres nauki

Ciekawe godziny wychowawcze

Podejmowanie podczas godzin wychowawczych tematów w związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem fizycznym np. „Jak się nie zachorować?”, „Jak chronić narządy zmysłów?”, „Jak opatrzyć uszkodzoną skórę”

uczniowie klas I- VIII

cały rok szkolny

Realizacja zajęć z zakresu bezpiecznego zachowania na drodze.

Realizacja programów „Stój czerwone, idź- zielone”, „Akademia bezpiecznego Puchatka”. Oglądanie filmów edukacyjnych.

uczniowie klas I- III

 wrzesień 2019- luty 2020

„Radośnie i bezpiecznie”

Cykl zajęć prowadzonych przed feriami i dłuższymi przerwami w nauce. Dotyczy zasad bezpiecznego wypoczynku.

uczniowie klas I- III

cały rok szkolny

„Dzień bezpiecznego komputera”.

Udział uczniów w XVI Regionalnym Konkursie Informatycznym.

uczniowie klasy VIII a

luty 2020

„Chroń przed grypą siebie i innych”

Zajęcia poświęcone tematyce profilaktyki chorób przenoszonych drogą kropelkową np. grypy.

uczniowie klas I- VIII

cały rok szkolny

Bezpieczne korzystanie z internetu

Cykl zajęć organizowanych w klasach podczas godzin wychowawczych. Przykładowe tematy zajęć: „Cyberprzemoc”, „Konsekwencje zagrożeń w inernecie i sposoby ich unikania”, „Bezpieczna przeglądarka i jej ochrona”, „Bezpiecznie korzystamy z inetrnetu”

uczniowie klas I- VIII

cały rok szkolny

Profilaktyka uzależnień

Cykl zajęć organizowanych w klasach podczas godzin wychowawczych. Przykładowe tematy: „Co wiemy o uzależnieniach?”, „Uzależnienia, niebezpieczeństwa w życiu młodzieży”, „Nałogi czy silna wola? O skutkach uzależnień.”

uczniowie klas I - VIII

cały rok szkolny

”Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły oraz w świetlicy i w szkole”

Zajęcia prowadzone w świetlicy szkolnej.

Omówione zostały zagadnienia dotyczące zachowania się w ruchu drogowym w drodze do i ze szkoły.  Przypomniano zasady ruchu drogowego oraz podstawowe znaki drogowe. Uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne: „Bezpieczna droga do szkoły” , „Bezpieczeństwo dzieci na drodze.

Przesłano uczniom materiały droga elektroniczną dotyczące bezpiecznego wypoczynku podczas  ferii zimowych – filmy edukacyjne, prezentacje.

uczniowie z klas I- IV uczęszczające do świetlicy szkolnej

I semestr

 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

 BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE FIZYCZNE 

Nazwa działania

Krótki opis 

Odbiorcy

Czas realizacji

Dbanie o bezpieczeństwo na terenie szkoły.

Kontrola wejść i wyjść uczniów.

Ewidencjonowanie wejść gości  na teren szkoły.

cała społeczność szkolna

rok szkolny 2018/2019

„Bezpieczna droga do szkoły”

Inicjatywa obejmuje działania edukacyjne i informacyjne realizowane w formie pogadanek  podczas zebrań z rodzicami oraz podczas godzin wychowawczych, a także w formie wyjść uczniów poza szkołę, w czasie których  wykorzystana jest  miejska infrastruktura drogowa do przećwiczenia zachowań zgodnych z zasadami bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

uczniowie klas I-VIII        

rok szkolny 2018/2019

„Akademia bezpiecznego Puchatka”

Program kierowany do uczniów klas I, realizowany jest chętnie przez uczniów klas 0- III. Obejmuje tematyką bezpieczeństwo w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole, w Internecie.

uczniowie klas 0- III

rok szkolny 2018/2019

„Jesteśmy bezpieczni, uważni, ostrożni”

Program obejmuje wychowanie komunikacyjne z udziałem zaproszonych gości: przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej.

uczniowie klas I- III

rok szkolny 2018/2019

„Uczeń w sieci”

Zajęcia edukujące w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu prowadzone przez wychowawcę w klasie (I-III) oraz podczas Informatyki przez nauczyciela przedmiotu (klasy IV- VIII).

uczniowie klas I- VIII

rok szklony 2018/2019

„Cyberprzemoc”

p. Marta Mścisz

Straż Miejska

Program realizowany przez przedstawicieli Straży Miejskiej. Obejmuje edukację z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu.  Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali broszury z ważnymi informacjami i telefonami.

uczniowie klas  III

9 października 2018

Realizacja tematów z zakresu bezpieczeństwa podczas zajęć z wychowawcą.

Bezpieczeństwo podczas zbierania i spożywania grzybów, Zasady zachowania w górach i na górskich szlakach, Jak zachowywać się wobec osób, które zaczepiają nas na ulicy, Bezpieczeństwo nad wodą.

uczniowie klas I- VIII

rok szkolny 2018/2019

Cykl zajęć bibliotecznych:  „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu”,

 „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu”

Celem zajęć jest wyposażanie uczniów w wiedzę dotyczącą zasad, których należy przestrzegać aby bezpiecznie korzystać z Internetu.

uczniowie klas IV a, IV c i V a

rok szkolny 2018/2019

Współpraca z dzielnicowym policjantem

 p. Krzysztofem Górzyńskim

Prelekcja na temat odpowiedzialności karnej osób małoletnich i nieletnich.

VII a i VIII b

16 listopada 2018

V b

28 listopada 2018

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w tym ochrony przez cyberprzemocą.

 IV a

29 października 2018

wychowankowie świetlicy szkolnej

5 listopada 2018

 VI a i VI  b

23 maja 2019

„Stop cyberprzemocy”- program profilaktyczny Komendy Wojewódzkiej Policji

Prelekcja pana Andrzeja Solarza na temat zagrożeń płynących z korzystania z sieci, w tym  portali społecznościowych, połączona z prezentacją multimedialną.

uczniowie klas VII

2 kwietnia 2019

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją opartą na autentycznych wydarzeniach.
Temat spotkania dotyczył udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

chętni uczniowie z klas IV- VIII

9 stycznia 2019

Powiatowy konkurs „Mały ratownik w akcji”

Uczniowie klasy II a uczestniczyli w konkursie „Mały ratownik w akcji”. Nasi drugoklasiści wykazali się  wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz uczestniczyli w pokazach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez ratowników medycznych.

uczniowie klasy II a

3 kwietnia

2019

ROK SZKOLNY 2017/2018

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE FIZYCZNE

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

Zabezpieczenie terenu szkoły

Zabezpieczenie terenu szkoły poprzez zamknięcie bramy wjazdowej oraz wyposażenie drzwi wejściowych w dzwonek. Kontrola wejść i wyjść uczniów. Ewidencjonowanie wejść gości na teren szkoły.

cała społeczność szkolna

rok szkolny 2017/2018

Nie pal przy mnie proszę

Program obejmuje edukację uczniów w zakresie szkodliwości palenia osób dorosłych w obecności dzieci. Uczniowie w trakcie realizacji programu przygotowują plakaty edukacyjne oraz znaki zakazujące palenia.

uczniowie klas I - III

rok szkolny 2017/2018

Znajdź właściwe rozwiązanie

Realizacja elementów programu podczas godzin wychowawczych. celem programu jest profilaktyka palenia papierosów.

uczniowie klas IV - VII

rok szkolny 2017/2018

Bezpieczna droga do szkoły

Inicjatywa obejmuje działania edukacyjne i informacyjne realizowane w formie pogadanek podczas zebrań z rodzicami oraz podczas godzin wychowawczych, a także w formie wyjść uczniów poza szkołę, w czasie których wykorzystana jest miejska infrastruktura drogowa do przećwiczenia zachowań zgodnych z zasadami bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

uczniowie klas I - VII

rok szkolny 2017/2018

Akademia bezpiecznego Puchatka

Program kierowany do uczniów klas I, realizowany jest chętnie przez uczniów klas 0 - III. Obejmuje tematyką bezpieczeństwo w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole, w Internecie.

uczniowie klas 0 - III

rok szkolny 2017/2018

Jesteśmy bezpieczni, uważni, ostrożni

Program obejmuje wychowanie komunikacyjne z udziałem zaproszonych gości: przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej.

uczniowie klas I - III

rok szkolny 2017/2018

Uczeń w sieci

Zajęcia edukujące w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu prowadzone przez wychowawcę w klasie (I - III) oraz podczas Informatyki przez nauczyciela przedmiotu (klasy IV - VII).

uczniowie klas I - VII

rok szklony 2017/2018

Dziecko w sieci

Prowadzenie edukacji z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu z udziałem zaproszonych gości - przedstawicieli Policji.

uczniowie klas I - III

rok szkolny 2017/2018

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Uczniowie mieli możliwość przypomnienia sobie m. in. kolejności kroków podejmowanych w sytuacji udzielania pierwszej pomocy, a także uświadomili sobie jak ważne jest szybkie i sprawne udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej.

chętni uczniowie z klas IV - VII

26 kwietnia 2018

Realizacja tematów z zakresu bezpieczeństwa podczas zajęć z wychowawcą.

Bezpieczeństwo podczas zbierania i spożywania grzybów, Zasady zachowania w górach i na górskich szlakach, Jak zachowywać się wobec osób, które zaczepiają nas na ulicy, Bezpieczeństwo nad wodą.

uczniowie klas I - VII

rok szkolny 2017/2018

Realizacja programu "Bezpieczeństwo w sieci"

Program promujący pozytywne zachowania użytkowników sieci. Realizowany przez pana Roberta Turskiego.

uczniowie z klas: III a, III b, V a, V b, VI b, VII b

6 marca 2018

uczniowie z klas: II a, II b, III c i VII a

grudzień 2017

rodzice uczniów klas I - III

6 marca 2018

rodzice uczniów klas IV - VII i rada pedagogiczna

7 marca 2018

Organizacja w ramach współpracy ze Strażą Miejską warsztatów 
pt. "Lekcja bezpieczeństwa"

Program zwracający uwagę uczniów na zagrożenia wynikające z zamieszczania w sieci prywatnych informacji, komentarzy, zdjęć, materiałów filmowych. Program podejmuje także tematykę zabezpieczania komputera przed atakiem z zewnątrz oraz działaniem na nasz komputer wirusów.

uczniowie klas IV

16 października
 i 22 listopada 
2017

Organizacja we współpracy ze Strażą Miejską programu "Dzik jest dziki, dzik jest zły"

Program edukuje uczniów w zakresie właściwych postaw w stosunku do dzikich zwierząt. Ukazuje skalę niebezpieczeństw na jakie narażeni są ludzie, którzy naruszają przestrzeń życia wybranych gatunków.

klasy:
I a, II a, II b

22 listopada 2017

"O ruchu drogowym dla pieszych"

Inscenizacja przygotowana przez uczniów z klasy 2 a i 2 b.

uczniowie klas I - III

maj 2018

Organizacja w ramach współpracy ze Strażą Miejską programu pt. "Na straży porządku"

Orientacja zawodowa uczniów, ukazująca specyfikę pracy Strażnika Miejskiego. Celem zajęć jest także wskazanie uczniom niebezpieczeństw, na które są narażeni każdego dnia, funkcjonując w przestrzeni miejskiej oraz przekazanie informacji jak radzić sobie z tymi zagrożeniami, także angażując w pomoc przedstawicieli Straży Miejskiej.

uczniowie klas II

16 października 2017

Zajęcia biblioteczne pt. "Bezpieczeństwo w Internecie"

Celem zajęć jest wyposażanie uczniów w wiedzę dotyczącą zasad, których należy przestrzegać aby bezpiecznie korzystać z Internetu.

uczniowie klas IV - VII

rok szkolny 2017/2018

ROK SZKOLNY 2015/2016

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE FIZYCZNE

Nazwa działania

Krótki opis

Odbiorcy

Czas realizacji

"Edukacja dla rodziców"

Prelekcja przedstawiciela Straży Miejskiej starszego inspektora Bartłomieja Stępskiego dotyczącą zagrożeń nowymi środkami psychoaktywnymi.

Rodzice, nauczyciele

Październik 2016

”Czyste powietrze wokół nas”

Głównym założeniem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego poprzez wykształcenie u nich świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Oddział przedszkolny

Rok szkolny

„Nie pal przy mnie – proszę”

Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma za zadanie wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Klasy I - III

Rok szkolny

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

Celem programu jest profilaktyka zapobiegania palenia tytoniu, asertywna postawa wobec namowy, ochrona przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego poprzez wykształcenie u uczniów świadomej postawy ochrony własnego zdrowia.

Uczniowie  kl. IV - VI

5 spotkań w roku szkolnym

”Bezpieczna droga do szkoły”

Celem akcji jest przekazanie dzieciom i młodzieży informacji o zagrożeniach związanych z poruszaniem się po drogach, przypomnienie zasad ruchu drogowego, oraz wyposażenie dzieci w różnego rodzaju materiały profilaktyczne, jak choćby kodeksy młodego rowerzysty czy elementy odblaskowe.

Klasy I - III

Wrzesień

 „Przyjazna zebra”

Przekazanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla dzieci.

Klasy I - III

listopad

 „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Edukacja pierwszoklasistów w zakresie bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze i w czasie zabawy.

Klasy I

I semestr

„Byś mógł godnie żyć”

Autorski program profilaktyczny - wyposażający uczniów w emocjonalne i praktyczne umiejętności obrony przed wchodzeniem w uzależnienia.

Klasy IV - VI

I semestr

Jesteśmy bezpieczni, uważni, ostrożni

Autorski program dotyczący bezpieczeństwa w szkole, domu i na ulicy.

Klasa I

I semestr

 „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen”

Kluczowym działaniem projektu jest przeszkolenie wszystkich pracowników administracyjnych i dydaktycznych szkół i placówek oświatowych w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa. Opracowana zostanie procedura dla kadry szkół  i placówek oświatowych w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie instytucji. Ponadto wykonane zostaną m.in. filmy instruktażowe skierowane do dzieci i młodzieży.

Projekt pozwoli na zaimplementowanie przy pomocy systemu edukacji działań, dzięki którym polskie społeczeństwo będzie świadome zagrożeń i prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa.

Cała społeczność szkolna

I semestr

„Uczeń w sieci – Program podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w Internecie  w szkołach i placówkach miasta Lublin” w ramach Rządowego programu „Bezpieczna  i przyjazna szkoła” oraz konkurs „Dzień bezpiecznego komputera”

Omówienie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży w sieci oraz przybliżenie ich konsekwencji prawnych, odpowiedzialności nieletnich, przekazanie informacji, gdzie szukać pomocy.

Konkurs.

Uczniowie kl. IV - VI  Rodzice

Listopad 2015

Dziecko w sieci

Omówienie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży w sieci oraz przybliżenie ich konsekwencji prawnych, odpowiedzialności nieletnich, przekazanie informacji, gdzie szukać pomocy.

Rodzice, kadra pedagogiczna

Cały rok, zebrania rodziców - grudzień

Spotkanie ze strażakiem podczas wizyty w jednostce Straży Pożarnej

Spotkanie zorganizowane przez wychowawców świetlicy miało na celu zapoznanie uczniów  z podstawowymi  zasadami postępowania w sytuacji zagrożenia pożarowego.

Wybrani uczniowie z klas  I - III

październik 2015

Spotkanie z policjantem - współpraca z Policją

Spotkanie zorganizowane w świetlicy szkolnej, poświęcone omówieniu zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w ruchu miejskim.

Klasy I - III

wrzesień 2015

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna - współpraca z PCK

Edukacja dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomoc y poprzez pogadankę i pokaz akcji ratowniczej. Uświadomienie najmłodszych uczniów o obowiązku i sposobach reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. 

Klasy I - III

maj 2016

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna - współpraca Akademią Medyczną i  studentami ratownictwa medycznego

Klasy II i III

czerwiec 2016

A4 Infociacho