Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

 Innowacja pedagogiczna: „Historia na polskim, polski na historii”

Termin realizacji: luty 2021 – czerwiec 2021 r.

Autorzy: Elżbieta Stawarz, Monika Rybak

Adresaci programu: Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie. Projekt „Historia na polskim, polski na historii” składa się z różnych działań podejmowanych w celu zwiększenia zainteresowania i pogłębienia wiedzy przewidzianej podstawą programową, a także ukształtowania świadomego odbiorcy tekstów historycznych i literackich. Dzięki realizacji różnorodnych działań pokażemy, że historia, zwłaszcza dotycząca najważniejszych postaci i wydarzeń historycznych, jest bardzo ciekawa, interesująca, rozwija wyobraźnię i kreatywne myślenie, kształtuje system wartości i wskazuje życiowe priorytety oraz uczy prawidłowego łączenia wydarzeń historycznych z odpowiednimi tekstami literackimi.

Główny cel projektu to i rozwijanie zamiłowania do historii naszej Ojczyzny oraz zaszczepienie nawyków czytelniczych. Jego podstawowym założeniem jest popularyzowanie historii naszego kraju, zaktywizowanie do twórczego wysiłku i kreatywności w podejściu do poznawania wydarzeń historycznych i powiązanych z nimi tekstów literackich. Podjęte przez nas działania mają na celu wdrożenie dzieci do wnikliwego poznawania historii Polski, kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, zachęcenie do poszukiwania tekstów nawiązujących do wydarzeń i postaci historycznych naszego kraju, rozwijanie umiejętności analizy, krytycznego myślenia oraz docenienie piękna i wartości płynących z obcowania z historią i literaturą.

Uczniowie zdobędą i poprawią następujące umiejętności:

  • znajomość wydarzeń i postaci historycznych z historii Polski;
  • umiejętność powiązania wydarzeń historycznych z dziełami literackimi;
  • poprawa poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów;
  • wzrost zrozumienia i analizy tekstów historycznych i literackich oraz poleceń;
  • wyciszenie i poprawa koncentracji;
  • wyrażanie własnych refleksji nad tekstami historycznymi i literackimi;
  • umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej;
  • wzrost poczucia własnej wartości;
  • poprawa wzajemnych relacji pomiędzy uczniami;
  • potrzeba tworzenia i poznawania dzieł kultury historyczno-literackich.

A4 Infociacho