Działania innowacyjne i ciekawe lekcje
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Konkurs skierowany jest do uczniów klas III- VII. Termin składania prac konkursowych mija 19 marca. Wszystkie potrzebne informacje dostępne są m. in. na padlecie pod linkiem https://padlet.com/maghlad14/Bookmarks

 

Regulamin konkursu

„Łączy nas przyjaźń”

 1. Organizator- Szkoła Podstawowa nr 24 w Lublinie- Magdalena Hładuniuk- pedagog specjalny we współpracy z Panią Sylwią Kuc zastępcą naczelnika zespołu szkolno- profilaktycznego Straży Miejskiej w Lublinie.
 2. Adresaci konkursu- uczniowie klas III- VII
 3. Cele konkursu:
 • ·kształtowanie postawy koleżeńskiej, opartej na postrzeganiu przyjaźni jako wartości,
 • ·rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • ·wyzwalanie twórczej ekspresji, kreatywności,
 1. Zasady uczestnictwa:
 • ·uczeń wykonuje pracę plastyczną- kolaż na temat przyjaźni, pozytywnych relacji koleżeńskich,
 • ·każda praca musi zawierać metryczkę, przyklejoną z tyłu pracy zawierającą: imię i nazwisko ucznia, klasę i wiek ucznia,
 • ·rodzic dołącza także zgodę na wykorzystanie danych osobowych i zamieszczenie sylwetki dziecka na stronie szkoły,
 • wykonaną pracę uczeń przekazuje wychowawcy lub zapakowaną w kopertę, opatrzoną podpisem „Konkurs- Łączy nas przyjaźń- pedagog” wrzuca do skrzynki z pocztą szkolną, która znajduje się w holu szkoły.
 1. Technika pracy plastycznej- kolaż wykonany ze zdjęć, wycinków z gazet, ilustracji i innych, dowolnych materiałów, format pracy- dowolny.
 2. Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, materiał użyty do prac.
 3. 7. Zasady oceny prac:
 • pracę oceniać będzie dwóch przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie i dwóch przedstawicieli Straży Miejskiej w Lublinie,
 • każda z czterech osób będzie mogła przyznać od 1 do 6 punktów, łącznie można zdobyć 24 punkty,
 • wygrywa osoba z największą liczbą punktów,
 • dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa,
 • najlepsze prace zostaną wyeksponowane w siedzibie Straży Miejskiej.

Termin składania prac: 19.03.2021 r.

Ogłoszenie wyników zostanie zamieszczone na stronie internetowej szkoły w terminie do 29.03.2021 r.

Zapraszamy do udziału!!

Szanowni Państwo Rodzice

 Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia dziecka można dokonać również w systemie rekrutacyjnym

Terminy składania zgłoszeń: od 26 lutego 2024r. do 11 marca 2024r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły, wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosków rekrutacyjnych:

od 19 marca 2024 r. godz. 8.00 do 26 marca 2023 r. godz. 14.00

 

 

A4 Infociacho