Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

                                                                                                          Lublin, dn. 22.05.2020r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 24

w Lublinie

w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III, organizacji konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas VIII oraz konsultacji dla uczniów klas I-VIII.

            Na podstawie art. 68 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,1078,1287,1680,1681,1818, 2197 i 2248 , rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.872).

zarządzam, co następuje:

 • § 1
 1. Od dnia 25 maja 2020r. Szkoła wznawia działalność opiekuńczo – wychowawczą dla klas I-III.
 2. Od dnia 25 maja 2020r. dla uczniów klas VIII dostępne są konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych.
 3. Od dnia 1 czerwca 2020r. dostępne będą konsultacje z nauczycielami dla wszystkich uczniów.
 4. W ramach wykonywania czynności mycia i dezynfekcji pomieszczeń stosuje się procedurę stanowiącą Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2020 z dnia 14 maja 2020r.
 5. W ramach postępowania z chorym dzieckiem bądź pracownikiem stosuje się procedury stanowiące Załącznik nr 5 i 6 do Zarządzenia nr 9/2020 z dnia 14 maja 2020r.
 6. Zasady produkcji żywności reguluje procedura stanowiąca Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 9/2020 z dnia 14 maja 2020r.
 7. Zarządzenie obowiązuje na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie i dotyczy wszystkich pracowników i osób przebywających na jej terenie.
 • § 2

Załączniki:

 1. Procedura dotycząca organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych w klasach I-III.
 2. Procedura dotycząca organizacji konsultacji dla uczniów klas I - VIII.
 3. Harmonogram pracy świetlicy szkolnej.
 4. Harmonogram konsultacji dla uczniów klas VIII.
 5. Harmonogram konsultacji dla wszystkich uczniów.
 6. Harmonogram pracy biblioteki szkolnej.
 7. Oświadczenie rodziców uczniów korzystających z zajęć opiekuńczo – wychowawczych.
 8. Oświadczenie rodziców uczniów kl. I - VIII korzystającego z konsultacji.
 9. Oświadczenie pracowników pedagogicznych niepedagogicznych o zapoznaniu się z procedurami obowiązującymi w SP 24 w Lublinie – wprowadzonymi niniejszym Zarządzeniem.
 • § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020r. w pkt 1 i 2, od 1 czerwca 2020r. w pkt. 3.

                                                                                        Barbara Wanat

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie

A4 Infociacho