Nasze dokumenty
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 r
z dnia 14 maja 2020 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie


w sprawie: organizacji pracy Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie związanej z uruchomieniem wykonywania opieki przedszkolnej na terenie szkoły, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.*


Na podstawie art. 68 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 , rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.780).

zarządzam, co następuje:


1. W związku z tym, że od dnia 18 maja 2020 roku zostaje ponownie otwarty oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie oraz wznawia działalność Przedszkole nr 4 na terenie szkoły, w następujący sposób zostaje zorganizowana praca:
2. W pierwszej kolejności z opieki oddziału przedszkolnego mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
3. Na terenie szkoły nie przebywają osoby z zewnątrz niebędące pracownikami.
4. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły łącznie z jej pracownikami podlegają kontroli temperatury ciała dokonywanej przez dyżurnych pracowników szkoły – przy wejściu głównym do szkoły oraz przy wejściu do budynku szkoły od strony szatni szkolnej.
5. Pomiar temperatury dokonywany będzie przy użyciu termometrów bezdotykowych, dokonujących pomiaru z bezpiecznej odległości od badanej osoby.
6. Pracownicy dokonujący pomiarów mają być zabezpieczeni w środki ochrony osobistej.
7. Osoby odmawiające poddania się pomiarowi temperatury nie będą wpuszczane do budynku szkoły, podobnie jak osoby z temperaturą ciała wyższą od 36,9 stopni C.
8. Informacje o ww pomiarach zostaną wywieszone przed wejściem głównym do szkoły oraz przed wejściem do budynku szkoły od strony szatni szkolnej.
9. Interesanci przyjmowani są w przedsionku wejścia głównego przez osoby upoważnione. Wejście na teren szkoły jest możliwe tylko za zgodą dyrektora szkoły lub innej upoważnionej osoby.
10. Organizacja opieki w grupie przedszkolnej, zasady higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, przyrządzanie i wydawanie posiłków oraz zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkolnego została określona na podstawie - „Wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 30 kwietnia 2020 r dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku lat 3, wydanych na podstawie art.8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r, poz 322,374 i 567 9 (załącznik nr 1 do Zarządzenia)) w formie :

  • „procedury organizacji opieki nad dziećmi z grupy przedszkolnej”
  • „procedury postępowania z dzieckiem, co, do którego zaistniało podejrzenie o pojawieniu się objawów chorobowych”
  • „procedury postępowania z pracownikiem, co, do którego zaistniało podejrzenie o pojawieniu się objawów chorobowych”
  • „procedury produkcji żywności”


stanowiących załączniki do niniejszego Zarządzenia.


Inne czynności higieniczne na terenie szkoły


1. W budynku szkoły na pozostałym obszarze wyłączonym z użytkowania przez grupę przedszkolna obowiązują „Procedury wykonywania czynności mycia i dezynfekcji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 24 w Lublinie” stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia i podlegają wykonaniu przez odpowiedzialnych pracowników zgodnie z ich zakresem odpowiedzialności i obowiązków.
2. Przed uruchomieniem infrastruktury szkoły w ramach przygotowań należy:
-przeprowadzić gruntowne mycie wyposażenia kuchni środkami gwarantującymi odkażenie mebli, powierzchni do pracy, urządzeń i maszyn. Szczególną uwagę należy zwrócić na kuchnie gazowe, piekarnik kuchenny, okap kuchenny oraz piec konwekcyjno-parowy.
- przeprowadzić szczegółowe mycie sal oraz innych powierzchni zgodnie z przydzielonym rejonem. Należy zwrócić uwagę na wszystkie miejsca, które w trakcie użytkowania są dotykane przez wiele osób i mogą stanowić źródło infekcji. ( włączniki elektryczne, klawiatury komputerowe, klamki drzwiowe i okienne, uchwyty szaf i szafek, wszystkie powierzchnie w WC łącznie ze ścianami, klamkami drzwi i okien, wyposażeniem i urządzeniami.
- przeprowadzić test sprawności urządzeń elektrycznych i wodnych służących do produkcji posiłków w kuchni szkolnej.

Wszystkie odkryte nieprawidłowości i utrudnienia w pracy należy zgłosić do bezpośredniego przełożonego a także każdorazowo uzgadniać z nim zakres prac wykraczających poza zadania określone w niniejszym zarządzeniu oraz załącznikach.


*Celem niniejszej procedury jest unormowanie wszystkich spraw związanych działaniami profilaktycznymi minimalizującymi ryzyko zakażenia korona wirusem COVID-19 w szczególności: dodatkowego zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz osób pozostających pod opieką szkoły, kompleksowego działania przeciwepidemicznego dostosowanego do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wprowadzone procedury dotyczą wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców dzieci pozostających pod opieką szkoły i odnosi się do sposobów i zasad związanych z działaniami profilaktycznymi minimalizującymi ryzyko zakażenia COVID-19.


Osoba nadzorująca wykonanie niniejszego Zarządzenia – kierownik adm-gosp.
Zał. nr 1
„Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 30 kwietnia 2020 r dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku lat 3, wydane na podstawie art.8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r, poz 322,374 i 567 „
Zał nr 2
„Procedura wykonywania czynności mycia i dezynfekcji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 24 w Lublinie”.
Zał nr 3
„Procedura dotycząca organizacji opieki nad dziećmi z grupy przedszkolnej”
Zał nr 4
„Procedura dotycząca produkcji żywności”
Zał nr 5
„Procedura dotycząca postępowania z pracownikiem co do którego zaistniało podejrzenie o pojawieniu się objawów chorobowych”.
Zał nr 6
„Procedura dotycząca postępowania z dzieckiem co do którego zaistniało podejrzenie o pojawieniu się objawów chorobowych”.
Zał nr 7
Oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka i zapoznanie z procedurą organizacji opieki nad dzieckiem z grupy przedszkolnej.
Zał nr 8
Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurami i instrukcjami obowiązującymi w SP 24 w Lublinie – wprowadzonymi niniejszym Zarządzeniem.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r.

A4 Infociacho