Opis Programu
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Pobierz Prezentację z działań Programu Szkoły Promującej Zdrowie

Zobacz Prezentację z działań Programu Szkoły Promującej Zdrowie

Zobacza Prezentację z działań Programu Szkoły Promującej Zdrowie w roku szkolnym 2021/2022

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Projekt ten spowodował oddolne działania (ruch) szkół, zgodne ze strategią opracowaną w 14 tzw. szkołach projektowych oraz tworzenie sieci szkół promujących zdrowie na różnych poziomach.

W ramach upowszechniania programu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci SzPZ − utworzono Zespół ds. Promocji Zdrowia, powołano Krajowego Koordynatora ds. promocji zdrowia w szkole oraz wojewódzkich koordynatorów. Aktualnie we wszystkich województwach istnieją sieci szkół, w niektórych nawet funkcjonują sieci rejonowe, powiatowe lub miejskie, utworzone w celu łatwiejszego koordynowania i skuteczniejszego wspierania pracy szkół. Do wojewódzkich sieci SzPZ należą obecnie, poza szkołami różnych typów, inne placówki oświatowo-wychowawcze, takie jak: przedszkola, bursy, domy wczasów dziecięcych. Obecnie w Polsce jest około 2000 placówek w sieci SzPZ. Działania związane z rozwijaniem i upowszechnianiem w Polsce idei Szkoły Promującej Zdrowie odbywały się na podstawie współpracy i wsparcia ze strony ministerstw zdrowia oraz edukacji. Dla zapewnienia dalszego rozwoju programu oraz kontynuacji przynależności Polski do Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie, 23 listopada 2009 r. podpisano porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Z treści porozumienia wynika m.in.: zapewnienie synergii działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, które są realizowane przez strony porozumienia w szkołach i placówkach oraz w środowisku lokalnym, w tym podejmowanie działań na rzecz wdrażania programów promujących zdrowie, m.in. programu Szkoły dla Zdrowia Europy. Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. Nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji takiej szkoły. Każdy kraj wypracowuje swój model SzPZ w zależności od uznawanych wartości oraz własnych doświadczeń. W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom.

Upowszechnianie edukacji dla zdrowia w Szkołach Promujących Zdrowie odbywa się w oparciu o pięć standardów, według których opisane zostały cele i procedury ich osiągania w zakresie promowania zdrowia.

STANDARD PIERWSZY

Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumienie i zaakceptowanie koncepcji szkoły promującej zdrowie.

STANDARD DRUGI

Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:

uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań.

STANDARD TRZECI

Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej  jakości i skuteczności.

STANDARD CZWARTY

Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający:

 • satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
 • zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
 • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

STANDARD PIĄTY

Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

Cele podejmowanych działań:

 • Stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju.
 • Współpraca szkoły z rodziną i personelem medycznym (lekarzem, higienistką, stomatologiem).
 • Uświadomienie własnej odpowiedzialności za stan i ochronę swojego zdrowia.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
 • Kształtowanie w szkole środowiska wspierającego edukację zdrowotną.
 • Zaangażowanie uczniów w proces edukacji o zdrowiu.
 • Dostarczanie wiedzy na temat szkodliwości stosowania używek.
 • Budowanie zdrowego środowiska fizycznego w szkole.
 • Rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu oraz społecznemu i duchowemu.
 • Rozbudzanie potrzeby podejmowania działań na rzecz zdrowego środowiska.
 • Dostrzeganie przez młodego człowieka potrzeby dokonywania odpowiedzialnych wyborów.
 • Kształtowanie przekonania, że szkoła to miejsce pracy, w którym należy dba o dobre relacje i samopoczucie wszystkich jej członków.

Podstawowe zadania:

 • Propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Tworzenie nawyków prozdrowotnych.
 • Wychowanie ucznia, który radzi sobie z problemami, nawiązuje pozytywne relacje z otoczeniem, akceptuje samego siebie.
 • Uświadamianie uczniom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność profilaktyczną.
 • Wspieranie rodziców w zakresie poszerzania ich wiedzy na temat profilaktyki prozdrowotnej.
 • Dbałość o środowisko fizyczne szkoły.

Niska świadomość społeczna w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki prozdrowotnej powoduje, że istnieje duże zapotrzebowanie na budowę podstaw w tym zakresie w szkole. Sytuacja ta uzasadnia oczekiwanie wobec placówek oświatowych, aby poza zadaniami dydaktycznymi zajmowały się również kształceniem młodzieży w zakresie dbałości o własne zdrowie oraz tworzyły środowisko wspierające zdrowie. Dobrze realizowana edukacja zdrowotna to szansa na przyszłe społeczeństwo, które będzie umiało i chciało dbać o zdrowie swoje i innych ludzi oraz dbać o środowisko, w którym żyje.

Rekrutacja oddział klas pierwszych 2023/2024

Szanowani Państwo Rodzice

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Zgłoszenie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Terminy składania zgłoszeń: od 27 lutego do 13 marca 2023r.

 Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 24, wymaga złożenia wniosku rekrutacyjnego o przyjęcie do naszej szkoły.

Termin składania wniosków: od 21 marca 2023 r. godz. 8.00 do 28 marca  2023 r. godz. 14.00

Szczegółowe informację znajdują się w zakładce  STREFA RODZICA – Rekrutacja - oddział klas pierwszych.

Szkolne wydarzenia

06 Kwi 2023
Wiosenna przerwa świąteczna
06 Kwi 2023
Wiosenna przerwa świąteczna
06 Kwi 2023
Wiosenna przerwa świąteczna
06 Kwi 2023
Wiosenna przerwa świąteczna

A4 Infociacho