Bezpieczeństwo i Zdrowie Fizyczne
Spacer po szkole   
Dziennik
Otwórz Panel

Zapraszamy serdecznie uczniów klas IV- VIII do udziału w konkursie plastycznym pt. "Bądż bezpieczny w Internecie" organizowanym przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie we współpracy ze Strażą Miejską miasta Lublin.

Samorząd Uczniowski

 

Regulamin konkursu

 1. Organizator- Szkoła Podstawowa nr 24 w Lublinie- Samorząd Uczniowski- we współpracy z Panią Sylwią Kuc Zastępcą Naczelnika oddziału szkolno- profilaktycznego Straży Miejskiej w Lublinie.
 2. Adresaci konkursu- uczniowie klas IV- VIII.
 3. Cele konkursu:
 • popularyzowanie tematyki związanej z bezpieczeństwem w sieci,
 • zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy,
 • kształtowanie właściwych zachowań wobec zagrożeń płynących z Internetu,
 • rozwijanie odpowiedzialności uczniów za swoje działania w Internecie,
 • formowanie wrażliwości estetycznej,
 • wyzwalanie twórczej ekspresji, kreatywności.
 1. Zasady uczestnictwa:
 • konkurs skierowany jest do uczniów klas IV- VIII,
 • w konkursie nie mogą brać udziału jego organizatorzy czyli członkowie Samorządu Uczniowskiego,
 • uczeń wykonuje pracę plastyczną- komiks poruszający tematykę zagrożeń, które czyhają na użytkowników Internetu oraz zasad bezpiecznego korzystania z  Internetu,
 • każda praca musi zawierać metryczkę, przyklejoną z tyłu pracy zawierającą: imię i nazwisko ucznia, klasę,
 • rodzic dołącza także zgodę na wykorzystanie danych osobowych i zamieszczenie sylwetki dziecka na stronie szkoły i stronie internetowej Straży Miejskiej (zgody nie przyklejamy do pracy), formularz zgody dostępny będzie w gabinecie pedagoga, prace bez dołączonej zgody nie będą przyjmowane,
 • wykonaną pracę uczeń przekazuje wychowawcy.
 1. Technika pracy plastycznej- komiks wykonany dowolna techniką, z dowolnych materiałów, format pracy- A3
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, materiał użyty do prac.
 3. Zasady oceny prac:
 • pracę oceniać będą organizatorzy konkursu- członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami oraz Pani Naczelnik Sylwia Kuc reprezentująca Straż Miejską.
 • zostaną wyłonione trzy prace: I, II i III miejsce.
 • dla zwycięzców przewidziana jest nagroda rzeczowa.
 • z prac zostaną przygotowane galerie praz w siedzibie Straży Miejskiej oraz w szkole.
 1. Termin składania prac: 07.12.22 r.

Ogłoszenie wyników zostanie zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Zapraszamy do udziału !!!

A4 Infociacho